gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица/2

          На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на иницијативу Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, на 31. седници од 03. априла 2015. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА

 

1.     Разрешава се Драган Путник функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице, именован из реда представника оснивача.

2.     Именује се Богдан Румун на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице, из реда представника оснивача.

3.     Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 03. априла 2015. године.

4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-7/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81