gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Радног тела за праћење ефеката општинских одлука

 На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 31. седници од 03. aприла 2015. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

 

I

       Образује се Радно тело за праћење ефеката општинских одлука у саставу:

1.     Ђурица Глигоријев, председник општине – председник,

2.     Драгана Коматина, заменик председника општине – заменик председника,

3.     Предраг Белић, председник Скупштине општине – члан,

4.     Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине, члан,

5.     Биљана Враговић, секретар Скупштине општине – члан,

6.     Илија Пенца, помоћник председника општине – члан,

7.     Војислав Диклић, члан Општинског већа – члан,

8.     Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе – члан.

 

II

       Задатак Радног тела је да врши праћење ефеката општинских одлука у општини Алибунар:

-       анализом примене општинских одлука,

-       праћењем финансијских ефеката општинских одлука,

-       анализом препрека и тешкоћа у спровођењу општинских одлука,

-       подношењем иницијативе ради доношења нових аката, измене или укидања постојећих аката,

-       једном у три месеца подноси извештај о раду Скупштини општине.

 

III

       У циљу извршавања задатака из тачке II овог Решења, Радно тело може затражити извештаје и оцене од надлежних органа општинске управе као и од предузећа и установа чији је оснивач.

        Радно тело може разматрати иницијативе органа, служби и институција које су задужене за спровођење општинских одлука и на основу њихових иницијатива иницирати предлоге за доношење, измену или укидање појединих одлука.

 

 

 

IV

        Председник, заменик председника и чланови Радног тела имају право на накнаду за рад у месечном износу.

        Висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.

 

V

        Мандат председника, заменика председника и чланова Радног тела почиње да тече од дана именовања, односно од 03. априла 2015. године.

 

VI

        Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-49/2015-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81