gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Иван Ђокић)

  

          На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 30. седници, одржаној дана 16. марта 2015. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

1.     Иван Ђокић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.

2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 16. марта 2015. године.

3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-31/15-06

Датум: 16. март 2015. године

А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81