gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар''

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 30/2012)  и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 38. седници одржаној 20. новембра 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРКЕТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
 
 
1.     Именује се Оливера Цицовић за вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ .
2.     Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ трајаће до избора директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“, а најдуже шест месеци.
3.     Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ почиње да тече даном именовања, односно од 20. новембра 2015. године.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-47/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81