gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2015/41
  • Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08,  13/09 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 38. седници одржаној дана 20. новмебра 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Славиша Белча са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.
  2. Именује се Игор Петровић за члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.
  3. Мандат новоизабраног чланна почиње да тече од дана именовања, односно од 20. новембра 2015. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-194/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81