gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015.г. – финансијски део

Јавно комунално предузеће
''УНИВЕРЗАЛ''
Број: 1297/15
Датум: 12.08.2015.г.
А л и б у н а р
 
Измена Програма пословања ЈКП ''Универзал'' за 2015.
годину – финансијски део
 
 
У Програму пословања ЈКП ''Универзал'' за 2015. годину – финансијски део, мења се:
 
Укупни приходи износе 140.607.657 динара а повећани су због додатних прихода насталих повећаним бројем корисника (насељено место Јаношик) и због додатних прихода од фактурисања општини за поверене послове који су исказани посебно у финансијском делу и износ од 19.600.000 динара (у приходном делу од тачке 25. до тачке 28.).
 
За ЈКП ''Универзал''
Власто Марић, с.р.
 
Измена финансијског плана за 2015.
ЈКП ''Универзал'' Алибунар
 
Структура прихода
 
Ред.бр.
Позиција
Укупно
 
Приходи:
 
1.
Дистрибуција воде
57.037.828
2.
Отпадне воде
3.936.705
3.
Изношење смећа
14.580.046
4.
Димњичарске услуге
850.000
5.
Пијаца
320.000
6.
Тезге
215.000
7.
Одржавање гробља
1.376.387
8.
Продаја погребне опреме и превоз
4.623.382
9.
Издавање пословног простора у закуп
360.000
10.
Приходи од премија и осигурање
600.000
11.
Приходи од грађевинских и др. радова
1.400.000
12.
Услуге сахране (закуп)
540.000
13.
Пражњење с.јама
115.000
14.
Замена водомера
250.000
15.
Ванредни приходи
4.771.374
16.
Одржавање зелених површина
1.878.935
 
Укупно сопствени приходи
92.854.657
17.
Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор
50.000
18.
Субвенција оснивача за ел.енергију
13.580.000
19.
Субвенција оснивача за анализу воде
3.000.000
20.
Субвенције оснивача
200.000
21.
Субвенција за рачуне за Н.Козјак
70.000
22.
Субвенција за депонију
400.000
23.
Субвенција за зоохигијену
1.210.000
24.
Субвенција општине за набавку основног средства
1.500.000
 
Укупне субвенције оснивача
20.000.000
25.
Приход од фактурисања општини за чишћење депоније
2.200.000
26.
Приход од фактурисања општини за јавне површине
2.400.000
27.
Приход од фактурисања општини за каналску мрежу
10.000.000
28.
Приход од фактурисања општини за пољочуварску службу
5.000.000
 
Укупни приходи од фактурисања општини
19.600.000
29.
Учешће у суфинансирању пројектне документације – покрајински секретаријат
8.153.000
 
Укупни приходи:
140.607.657
 
Структура расхода:
 
Ред.бр.
Позиција
Укупно
1.
Утрошак ел.енергије
13.580.000
2.
Анализа воде
3.000.000
3.
Трошкови грејања
570.000
4.
Бруто зараде
50.169.239
5.
Одржавање бунара
690.000
6.
Одржавање каналске мреже
10.000.00
7.
ПТТ трошкови
1.422.000
8.
Сервисирање водомера
650.000
9.
Трошкови хлора
300.000
10.
Одржавање косачица
450.000
11.
Канцеларијски материјал
760.000
12.
Гориво
6.500.000
13.
Путни трошкови
1.140.000
14.
Службени пут и трошкови стручног усавршавања
300.000
15.
Трошкови репрезентације
590.000
16.
Одржавање и поправка механизације
4.000.000
17.
Одржавање наменског рачуна
50.000
18.
Трошкови осигурања
2.100.000
19.
Водни допринос
3.423.418
20.
Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО
2.000.000
21.
Ограђивање гробља
1.000.000
22.
Санација водоторња и свих изворишта по местима
1.000.000
23.
Отпремнине и јубиларне награде
1.090.000
24.
Уговори о делу, повремени, привремени послови
1.000.000
25.
Надзорни одбор
350.000
26.
Трошкови чишћења депоније
2.200.000
27.
Одржавање гробља
650.000
28.
Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате
1.100.000
29.
Трошкови платног промета
300.000
30.
Обавезе према банци (кредит)
700.000
31.
Амортизација
2.000.000
32.
Адвокатски трошкови, извршитељи
1.330.000
33.
Камате (електрична енергија)
240.000
34.
Остали трошкови, сервисне и др.услуге
1.780.000
35.
Трошкови зоохигијене
1.200.000
36.
Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу
3.000.000
37.
Санација и завршни радови на управној згради и капели
750.000
38.
Трошкови добијања водне дозволе за изворишта
5.000.000
39.
Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар
2.433.000
40.
Ревитализација бунара Б-4
3.840.000
41.
Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода
1.080.000
42.
Набавна вредност продате робе
1.500.000
43.
Разношење рачуна Н.Козјак
70.000
44.
Набавка основног средства
1.500.000
45.
ХТЗ опрема
3.800.000
 
Укупно:
140.607.657

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81