gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2015/08
 • Одлука о поверавању на коришћење Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар стамбеног објекта у јавној својини Општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поверавању на коришћење Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар стамбеног објекта у јавној својини Општине Алибунар

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а на предлог Савета за социјална питања у општини Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 68. седници одржаној дана 02. марта 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. ПОВЕРАВА СЕ на коришћење Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар (у даљем тексту: корисник) стамбени објекат у јавној својини Општине Алибунар, који се налази у к.о. Алибунар, топ.бр.1000 (у даљем тексту: Објекат).
 2. Објекат из тачке 1. ове Одлуке уступиће се Кориснику до даљњег и без накнаде за потребе збрињавања лица која се налазе у стању социјалне потребе према правилима која користи у свом раду. Уступање објекта извршиће се по окончању поступка евидентирања и формалног установљавања својинскоправних односа на Објекту од стране Општине Алибунар, односно успостављања права јавне својине општине Алибунар и евидентирања објекта у катастарском операту.
 3. Корисник је дужан да се о Објекту стара према обичајима доброг домаћина.
 4. Општинско веће општине Алибунар, у својству овлашћеног лица у име Општине Алибунар, задржава право да ускрати право коришћења Објекта из било ког оправданог разлога, осим уколико Општина Алибунар у својству даваоца права и корисник другачије међусобно не договоре.
 5. За време коришћења, Корисник је дужан да сноси све нужне и корисне трошкове, сагласно одредбама Закона о облигационим односима.
 6. Одлука ступа на снагу даном доношења.
 7. Одлуку доставити Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар и Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар.
 8. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:404-9/15-06/15-06
Датум: 02. март 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81