gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Службеног листа општине Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 – одлука УСи 41/2011 – одлука УС), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29 седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
  1. Разрешава се Данијел Живку са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''.
  2. Именује се Јован Јојић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''.
  3. Мандат разрешеног из тачке 1. овог Решења престаје даном ступања на снагу овог Решења.
  4. Мандат именованог из тачке 2. овог Решења почиње да тече од дана именовања, односно од 23. јануара 2015. године и траје до истека мандата Уређивачког колегијума.
  5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-11/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81