gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2015/03
  • Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 I 83/2014-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
  1. Разрешава се Александар Плакаловић са фунције члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар на лични захтев.
  2. Именује се Милан Словић на функцију члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 23. јануара 2015. године.
  4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-12/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81