gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2014/21
  • Извештај о раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину

Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
АЛИБУНАР ЗА 2013. ГОДИНУ
Број: 020-110/2014-06-01
Датум: 21. септембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА 2013. ГОДИНУ
 
I
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Аллибунар за 2013. годину
 
         Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину образована је решењем Скупштине општине Алибунар од 12. новембра 2013. године.
         Комисија је образована у саставу:
-        Председник Комисије: Зоран Пребирачевић,
-        Чланови Комисије:
1.     Дорина Олар,
2.     Биљана Враговић,
3.     Милован Марилов,
4.     Анита Митровић,
5.     Иван Вања Лалић,
6.     Ђорђе Стојан,
7.     Славица Радуновић.
 
         У наведеном саставу Комисија је радила све до 28. фебруара 2014. године, када је, Решењем Скупштине општине Алибунар Иван Вања Лалић разрешен функције члана Комисије, а уместо њега је у Комисију именован Александар Сивери.
         Друга измена састава Комисије уследила је када је Решењем Скупштина општине Алибунар од 18. јула 2014. године са функције члана Комисије  разрешена Анита Митровић, а у Комисију је именована Тамара Радојичић.
         У време подношења овог Извештаја Комисија ради у саставу:
-        Председник Комисије: Зоран Пребирачевић,
-        Чланови Комисије:
1.     Дорина Олар,
2.     Биљана Враговић,
3.     Милован Марилов,
4.     Тамара Радојичић,
5.     Александар Сивери,
6.     Ђорђе Стојан,
7.     Славица Радуновић.
 
         Рад комисије одвијао се у више праваца:
-         рад у седницама
-     рад на терену – са Републичком пољопривредном инспекцијом, овлашћеном геодетском кућом, пољочуварском службом и по потреби на захтев пољопривредника-закупаца
-         одлазак у Министарство пољопривреде и заштите животне средине у Београду,
-     рад у групама на обради појединих питања (израда аката, табела, финансијских извештаја и слично).
 
          Чланови Комисије имали су појединачна задужења, сходно њиховим професионалним опредељењима:
          Зоран Пребирачевић вршио је функцију председника Комисије, председавао седницама Комисије, потписивао акта Комисије, организовао рад Комисије, сарађивао са органима општине, Републике и свим субјектима од значаја за рад Комисије и као дипломирани правник бавио се правним питањима у Комисији (уговори, управни акти, питања правне процедуре и слично).
           Биљана Враговић била је задужена за административне послове, израду правних аката (одлука, уговора, припрема одлука за решавање по жалби, анекси уговора, вансудска поравнања и слично), контакте са Министарством и правна питања од значаја за рад Комисије.
           Дорина Олар била је задужена за вођење евиденција, контакт са закупцима, финансијска питања и део административних послова.
           Милован Марилов био је задужен за теренски рад.
           Тамара Радојичић била је задужена за финансијска питања, а те послове преузела је од Аните Митровић која је на овим пословима била задужена као члан Комисије.
           Александар Сивери био је задужен за послове електронске обраде података и административне послове, што је преузео од Лалић Ивана Вање који је био задужен за ове послове док је обављао функцију члана Комисије.
           Ђорђе Стојан био је задужен за теренски рад и контакте са Министарством.
           Славица Радуновић била је задужена за административне послове – вођење записника и за послове финансијске евиденције.
           Обзиром да је окончан рад на пословима спровођења Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину, даном усвајања овог Извештаја од стране Скупштине општине Алибунар престаје мандат овој Комисији.
           Обзиром на послове које, у складу са Законом о пољопривредном земљишту, обавља Комисија, а тичу се првенствено израде аката по претходним програмима и аката везаних за узурпације – противправно коришћење државног пољопривредног земљишта, Комисија је мишљења да је потребно да Скупштина општине донесе нови акт о именовању Комисије и то:
-       да мандат Комисије буде четири године
-       да именује заменика председника Комисије.
 
II
Рад Комисије на спровођењу Програма заштите, уређења и коиршћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. Годину
 
1)     Карактеристике Програма
 
            Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину усвојен је на 20. седници Скупштине општине од 20. децембра 2013. године, на предлог Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину, а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-11-9252/2013-14 од 13.12.2013. године.
            Сагласност Министарства била је условна, а услов се огледао у томе да није било могуће приступити изради одлука и уговора о закупу државног пољопривредног земљишта док се не изврши идентификација парцела у оквиру табли које су биле саставни део Програма.
            Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину садржао је три предложене табле у КО Банатски Карловац: ТАБЛА 2, ТАБЛА 18 и ТАБЛА 18А.
            Обзиром да Комисија није могла приступити реализацији Програма пре него што се отклоне услови из сагласности Министарства, Комисија је приступила идентификацији парцела у таблама 2, 18 и 18а, што је урађено посредством геокуће ''Геовизија'' и Службе за катастар непокретности Алибунар, а што је додатно успорило (за више од две седмице) израду одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта по праву пречег закупа, обзиром да је једна табла била предвиђена за право пречег закупа по основу узгоја животиња (сточар 13).
            У наставку Извештаја следи наративни и табеларни приказ реализације Програма за право пречег закупа по основу инфраструктуре и по основу узгоја животиња (сточари), као и реализација Програма по основу лицитација.
 
2)     Реализација Програма за право пречег закупа по основу инфраструктуре
 
            За давање у закуп државног пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу инфраструктуре, Програмом је било предвиђено 367,3548 хектара, распоређено у 15 јавних надметања за три правна лица. ДОО ''Biogas energy'' – Београд узео је у закуп на период од једне године четири од седам предвиђенх јавних надметања у укупној површини од 167,3051 хектара, док је 35,7304 хектара остало за лицитацију. ДОО ''Локве'' узело је у закп 25,2355 хектара предвиђених Програмом, док ЗЗ ''Агростепа'' Иланџа није закључила уговоре о закуп из разлога што је Министарство одбило давање сагласности на одлуке, јер је за ЗЗ ''Агростепа'' Иланџа био утврђен пасиван статус.
           Од предвиђених 367,3548 хектара по праву пречег закупа по основу инфраструктуре, закључен је уговор за укупно 192,5406 хектара на период од једне године, док је 174,8142 хектара остало као предмет лицитације.
           Приход од уговора по праву пречег закупа по основу инфраструктуре износи укупно 61.833,34 евра, од чега 40% припада општини Алибунар, што износи 24.733,32 евра.
 
У прилогу: Табела закључених уговора предложених бројева јавног надметања по праву пречег закупа – инфраструктура
 
Р. бр.
Назив правног/физичког лица
Инфра-структура
КО
Број јавног надметања
Површина јавних надметања
Укупна површина (ха)
1
ДОО ''Biogas energy'' – Београд
Систем за наводња-вање
Иланџа
79 –
закључен уговор
34,5551
203,0355 –
закључен уговор на 167,3051
хектара
Иланџа
80 – одустао
7,6843
Иланџа
81 –
закључен уговор
58,8179
Иланџа
82 – одустао
20,2712
Иланџа
83 –
закључен уговор
39,2303
Иланџа
84 – одустао
7,7749
Иланџа
85 –
закључен уговор
34,7018
2
ДОО ''Локве''
Локве
Систем за наводња-вање
Локве
117 –
закључен уговор
25,2355
25,2355
3
ЗЗ ''Агростепа'' Иланџа
 
Нису закључени уговори због пасивног статуса
Систем за наводња-вање
Иланџа
87
11,0974
139,0838
Иланџа
89
8,4682
Иланџа
90
41,1361
Иланџа
91
9,2682
Иланџа
92
9,4472
Иланџа
93
34,8847
Иланџа
94
24,7820
Укупно:
367,3548
 
3)     Реализација Програма за право пречег закупа по основу узгоја животиња (сточари)
 
           За давање у закуп пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу узгоја животиња (сточари), Програмом је било предвиђено укупно 294,7987 хектара распоређено у 26 јавних надметања за тринаест физичких лица.
           Са Министарством је закључен само један уговор и то за јавно надметање 132, док су сви остали сточари одустали од закључења уговора.
           Од предвиђених 294,7987 хектара, уговор је закључен за 10,3707 хектара, док је 284,4280 хектара остало за јавно надметање.
           Приход од уговора о закупу по праву пречег закупа по основу узгоја животиња износи 3.306,70 евра, од чега општини Алибунар припада 40% што износи 1.322,68 евра.
 
У прилогу: Табела закључених уговора од предложених бројева јавног надметања по праву пречег закупа – сточари
Р. бр.
Назив правног/физичког лица
Инфра-структура
КО
Број јавног надметања
Површина јавних надметања
Укупна површина (ха)
1
Јонел Стефан
35,0000
Локве
105 - одустао
20,1609
34,9030
Локве
108 - одустао
3,8287
Локве
112 - одустао
10,9135
2
Владо Чјепа
30,6000
Иланџа
100 – одустао
13,4804
30,0378
Иланџа
102 – одустао
16,5574
3
*Сорин Менгер
92,5000
Николинци
122 - одустао
15,1505
15,1505
4
*Јован Петров
56,4000
Добрица
76 - одустао
14,2913
14,2913
5
 Коста Стефан
22,1000
Алибунар
38 - одустао
22,00000
22,0000
6
Љубомир Станисављев
40,1000
Иланџа
98 - одустао
23,0251
39,3778
Иланџа
99 - одустао
10,1662
Иланџа
103 - одустао
6,1865
7
Паун Баба
30,5000
Селеуш
132 – закључен уговор
10,3707
30,4837
Селеуш
135 - одустао
3,8446
Селеуш
136 - одустао
8,3630
Селеуш
143 - одустао
7,9054
8
Георге Стефан
38,0000
Локве
113 - одустао
9,2686
37,4488
Локве
114 - одустао
12,4520
Локве
118 - одустао
12,6672
Локве
119 - одустао
3,0610
9
*Петру Стефан
33,4000
Локве
116 - одустао
2,9867
2,9867
10
Корнел Керчобан
45,0000
Николинци
127 - одустао
5,8348
5,8348
11
*Драган Небригић
47,7000
Селеуш
137 - одустао
8,0355
8,0355
12
*Лазар Ковач
51,6000
Добрица
75 - одустао
6,6739
6,6739
13
Коста Лотреан
48,6000
Банатски Карловац
46 - одустао
24,9226
47,5749
Локве
104 - одустао
18,6000
Локве
109 - одустао
4,0523
У К У П Н О:
571,5000
 
 
 
294,7987
 
4)     Реализација Програма спровођењем јавног надметања – лицитације
 
          У сврху спровођења јавног надметања – лицитације за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом, Комисија је спровела неколико фаза:
-       утврђивање фактичког начина коришћења за винограде
-       утврђивање правила лицитације
-       утврђивање почетне цене лицитације
-       израда и објављивање огласа
-       израда мапа по катастарским општинама
-       прикупљање и сортирање пријава са приспелом документацијом и утврђивање испуњености услова за учешће на лицитацији
-       прикупљање и уплата депозта ради учешћа на лицитацији и повраћај депозита за недобитне лицитанте
-       израда и уручивање записника са лицитације
-       изрда одлука о давању у закуп земљишта и прибављање сагласности на одлуке
-       израда и потписивање уговора за давање у закуп пољопривредног земљишта.
 
Утврђивање фактичког начина коришћења за винограде
 
         Ради утврђивња почетне цене лицитације, коај се утврђује према култури и класи пољопривредног земљишта, а обзиром да постоји несагласност између културе земљишта која је уписана у катастар непокретности и фактичког стања на терену, Комисија је, у складу са геодетском кућом и Републичком пољопривредном инспекцијом, утврдила фактички начин коришћења винограда у свим катастарским општинама за парцеле предвиђене Програмом.
          Приликом утврђивања фактичког начина коришћења винограда дошло се до сазнања да виногради постоје само у КО Нови Козјак, јавно надметање број 130, док је на осталим парцелама, које се воде по култури као виногради, фактички ораница – њива.
          Записник пољопривредне инспекције достављен је и Комисији за израду програма ради тачних и потпуних података који ће ући у наредни програм.
 
Утврђивање правила лицитације
 
          Приликом утврђивања правила лицитације, Комисија је, руководећи се начелима сврсисходности, економичности и ефикасности, утврдила следећа најзначајнија правила:
-       да се лицитација одржи по правилима другог круга
-       да се пољопривредно земљиште да у закуп на период од једне године
-       да лицитациони корак буде 2.000,00 динара
-       да се у свему поступи у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту.
          Комисија је била мишљења, са чиме се сложило и Министарство пољопривреде, да је целисходно одржати први круг лицитације по правилима другог круга из више разлога:
-       отвара се могућност да већи број пољопредника поднесе пријаве, јер се по правилима другог круга услови ублажавају, односно није потребно да подносилац пријаве има пољопривредно земљиште у поседу у катастарској општини за коју подноси пријаву нити је потребно да подносилац пријаве има пребивалиште у том месту, што значајно проширује круг пољопривредника који би се надметали, обзиром да постоји велики број парцела, а да је интерес да се што више парцела да у закуп, чиме би држава и општина приходовали, а такође би се смањио и број потенцијалних узурпатора
-       почетна цена умањује се за 30% што је веома значајно као подстрек за пољопривреднике да узимају у закуп пољопривредно земљиште, узевши у обзир веома неповољне тржишне услове за пољопривреду (велики трошкови производње, неповољни временски услови, рестриктивна политика везана за државне субвенције и слично)
-       смањење могућности узурпација – противправног коришћења државног пољопривредног земљишта при чему узурпатори не плаћају накнаду за коришћење, па је тиме оштећен како буџет Републике Србије, тако и буџет општине Алибунар.
          Комисија се определила за период закупа од једне године из разлога економичности и ефикасности, што је подржало и Министарство пољопривреде, а из следећих разлога:
-       убрзава се поступак закључења уговора, јер није потребно прибављати средства обезбеђења – најчешће менично јемство
-       постоји проблем бонитета привредних субјеката који су даваоци јемства, било да се ради о недовољном обрту финансијских средстава или о заробљеним средствима по основу гаранција и издавања меница и претходних година.
          Комисија се определилиа за лицитациони корак од 2.000,00 динара из разлога економичности потупка (нема отезања лициатије нити се пријављују учесници који не лицитирају, а код великог повећања почетне цене уплаћује се допуна депозита што искључује учеснике који нису спремни да лицитирају и плате).
          Комисија је, приликом спровођења лицитација поштовала одребе Закона о пољопривредном земљишту које се односе на давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
 
Утврђивање почетне цене лицитације
 
          Приликом утврђивања почетне цене закупа за пољопривредно земљиште у државној својини, комисија се руководила:
-       утврђеним ценама закупа пољопривредног земљишта по праву пречег закупа пољопривредног земљишта
-       катастарском културом земљишта
-       катастарском класом земљишта.
          Утврђена почетна цена по катастарској култури и класи земљишта умањена је за 30%, а овако утврђена цена увећана је за вишегодишње засаде – воћњаке и винограде за 50%.
 
Израда и објављивање огласа
 
          Комисија је израдила оглас за јавно надметање за давање у закуп државног пољопривредног земљишта на који је сагласност дало Министарство и објавило га у ''Службеном листу општине Алибунар'', на сајту општине Алибунар, на огласној табли Општинске управе Алибунар и по свим насељеним местима, као и путем електронских медија, чиме га је учинила јавно доступним за сва заинтересована лица.
 
Израда мапа по катастарским општинама
 
         Израда мапа јавних надметања по катастарским општинама урађена је у сарадњи са геодетском кућом ''Геовизија'' и мапе су урађене у три примерка – један примерак за архиву, један примерак за огласне табле и један примерак за потребе рада Комисије. Мапе су израђене и у електронској верзији.
 
Прикупљање и сортирање пријава са приспелом документацијом и утврђивање испуњености услова за учешће на лицитацији
 
         Заиинтересована лица подносила су пријаве у писарници Општинске управе у затвореним ковертима и на обрасцима које је израдила Комисија.
         Комисија је извршила сортирање приспелих пријава по катастарским општинама, при чему је утврђивано да ли пријавилац испуњава услове за учешће на јавно надметање у погледу приложене документације и уплаћеног депозита.
 
Прикупљање и уплата депозита ради учешћа на лициатији и повраћај депозита за недобитне лицитанте
 
         Комисија је утврдила да је износ депозита за учешће на јавном надметању 30% од почетне цене закупа за то јавно надметање и огласом објавила износ депозита који заинтересовани лицитант мора уплатити да би стекао право на учешће на лицитацији.
         У складу са Законом, када је достигнута цена на јавном надметању прешла 50% од почетне цене, вршила се доплата депозита.
         Комисија је за добитне лицитације обрачунала износ депозита и он је ушао у закупнину, док је за недобитне лицитације депозит у целости враћен лицитантима.
 
Израда и уручивање записника са лицитације
 
         На основу објављеног огласа одржано је укупно 10 јавних надметања.
         У складу са Законом, на сваком јавном надметању вођен је записник који су потписивали сви лицитанти и сви чланови Комисије и који је на лицу места уручиван лицитантима, а по три примерка записника остала су у архиви Комисије ради даљег рада и аз потребе израде одлука.
 
Израда одлука о давању у закуп земљишта и прибављање сагласности на одлуке
 
         Комисија је израдила одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – укупно 10 одлука које је потписао председник Општине, а на које је сагласност дало Министарство.
         Одлуке су у законском року уручене лицитантима.
         Једина жалба приспела је на одлуку о давању у закуп за јавно надметање број 130 КО Нови Козјак од фирме ''Бојони'' ДОО Београд, али је та жалба касније повучена.
         На основу правоснажних одлука о давању у закуп државног зељмишта приступило се изради и закључењу уговора.
 
Израда и потписивање уговора за давање у закуп пољопривредног земљишта
 
         Комисија је израдила нацрте уговора о закупу државног пољопривредног земљишта и потписане од стране закупаца доставила их Министарству на потписивање.
         Ради потписивања уговора Комисија је прикупила сву потребну документацију и вршила обрачун средњег курса евра НБС.
         У тренутку израде овог извештаја једино за фирму ДОО ''Бојони'' није потписан уговор јер је у међувремену дошло до статусних промена у овој фирми и мењана је документација, односно утврђиван назив фирме, па се тренутно чека повратак овлашћеног радника Министарства ради контроле уговора. Ово предузеће је у целости испунило своје уговорне обавезе, тако да су у питању само технички детаљи.
         Сви уговори уручени су уз потпис уговорним странама, а Комисија је израдила копију уговора за потребе рада Комисије.
         На основу закључених уговора о закупу, односно на основу уплаћених закупнина, по Програму је укупно уплаћено 50.827,61 евра, тако да је износ од 20.3331,04 што представља 40% од укупно уплаћеног износа, припао буџету општине Алибунар.
         По основу лицитације издато је 180,5157 хектара.
 
Рад Комисије са Републичком пољопривредном инспекцијом
 
         За потребе рада Републичке пољопривредне инспекције на утврђивању фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта ради утврђивања стварног стања на терену или утврђивања постојања узурпације пољопривредног земљишта, чланови Комисије били су задужени да пруже помоћ инспекцији и обављали су следеће послове:
-       прикупљање документације
-       увид у документацију
-       обилазак терена
-       присутност при саслушавању странака
-       учешће у изради записника
-       други послови за потребе рада Републичког пољопривредног инспектора.
 
Рад на изради анекса уговора о закупу
 
         Комисија је, по налогу Министарства, вршила израду анекса уговора о закупу. Разлози за израду анекса уговора најчешће су били следећи:
-       промена власника из разлога реституције
-       узурпације и немогућност закупаца да користе закупљене површине
-       утврђеног фактичког стања на терену – физички недостаци земљишта
-       објекти који се изузимају из закупа
-       корекција цене закупнине због немогућности коришћења земљишта.
 
Вансудска поравнања
 
         Комисија је, по налогу Мијнистарства, радила на стварању услова за закључивање вансудских поравнања због противправног коришћења државног пољопривредног земљишта.
          Ради израде вансудских поравнања, Комисија је радила следеће послове:
-       утврђивање површина ради одређивања цене вансудских поравнања – различите су цене за излицитирано и неизлицитирано земљиште
-       утврђивање цене вансудског поравнања за сваку годину – у зависности у ком временском периоду је било противправног коришћења пољопривредног земљишта
-       прибављање извода из ЗКЊ, односно извода из поседовних листова за парцеле које су предмет вансудских поравнања
-       позивање странака да потпишу вансудска поравнања.
          Напомињемо да до момента израде овог извештаја није потписано ни једно вансудско поравнање.
         Проблем закључивања вансудских поравнања везан је за питања узурапција државног пољопривредног земиљшта. Обзиром да је Комисија израдила посебан извештај о узурпацијама пољопривредног земљишта, овим извештајем није обухваћена и разрађена та проблематика.
 
III
Завршне напомене и предлози Скупштини општине Алибунар
 
         ОД УКУПНО 2938,6514 ХЕКТАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ ЗА 2013. ГОДИНУ, ИЗДАТО ЈЕ У ЗАКУП УКУПНО 383,4270 ХЕКТАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
         ОСТВАРЕН ПРИХОД ПО ОСНОВУ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ ЗА 2013. ГОДИНУ ИЗНОСИ УКУПНО 112.660,92 ЕВРА, А ОПШТИНИ АЛИБУНАР ПРИПАДА 40% ОД ОСТВАРЕНЕ ЗАКУПНИНЕ, ШТО ИЗНОСИ 45.064,36 ЕВРА.
         На основу овог кратког извештаја (јер је посао Комисије обиман, сложен, разноврстан, свестран и свеогухватан) где је у основним цртама приказан рад Комисије, Комисија предлаже Скупштини општине да:
1.     усвоји Извештај о раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину
2.     да мандат Комисије буде четири године
3.     да именује заменика председника Комисије
4.     да Извештај достави председнику општине и Општинском већу општине Алибунар.
 
У Алибунару, 21. септембра 2014. године
 
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину
 
Председник Комисије: Зоран Пребирачевић, с.р.
Чланови Комисије:
Дорина Олар, с.р.
Биљана Враговић, с.р.
Милован Марилов, с.р.
Тамара Радојичић, с.р.
Александар Сивери, с.р.
Ђорђе Стојан, с.р.

Славица Радуновић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81