gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2014/20
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела приљкучног далековода kV за комплекс ''Ветроелектрана Алибунар'' који се налази на подручју општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела приљкучног далековода kV за комплекс ''Ветроелектрана Алибунар'' који се налази на подручју општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС и 98/2013-одлука УСРС) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар по претходног прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, на својој 26. Седници одржаној дана 25. септембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 220 KV
ЗА КОМПЛЕКС ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР''
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Одлуци о изради Плана детаљне регулације дела прикључног далековода 220 kV за комплекс ''Ветроелектрана Алибунар'', који се налази на подручју општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 34/2013), члан 6. мења се и гласи:
''Члан 6.
         Рок за доношење Плана је до 31. августа 2015. године.''
 
Члан 2.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-18/2014-06-01
Датум: 25. септембар 2014. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81