gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСTВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР
 
 1. У Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Данијела Дамјанов

 2. Зоран Стојиљковић

 3. Адријан Негру

 
Из реда представника запослених:
 1. Виолета Баба

 2. Олимпија Троча

 3. Љиљана Битевић

 
Из реда представника родитеља:
 1. Маријана Белић

 2. Данијел Трифуновић

 3. Маријана Марковићан.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-34/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81