gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''3.октобар'' Локве именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Мариана Ардељан

 2. Петар Мохан

 3. Васа Тодоран.

 
Из реда представника запослених:
 1. Дорел Ардељан

 2. Јон Сфера

 3. Даниела Шаманц.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Даниела Мохан

 2. Клаудија Гетејанц

 3. Анишоара Гина.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-38/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81