gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 25,28 и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
 
Члан 1.
      Расписује се јавни оглас за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (у даљем тексту: Јавно предузеће).
 
Члан 2.
      Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.
 
Члан 3.
      На конкурсу могу учестововати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
      Учесник на конкурсу је свако физичко лице које је поднело пријаву на конкурс.
      Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
 
Члан 4.
      Учесник на конкурсу не може бити:
1.     лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса,
2.     лице које је члан органа управе јавног предузећа,
3.     лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4.     лице коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
 
Члан 5.
      Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
      Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.
      Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
 
Члан 6.
      Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
 
Члан 7.
      Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и Статутом јавног предузећа.
 
Члан 8.
      Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
      Конкурс за именовање директора објавиће се и у „Службеном листу општине Алибунар“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници Општине Алибунар.
 
Члан 9.
      Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија за именовање, образована решењем Скупштине општине Алибунар.
      Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
 
Члан 10.
      Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и мењу њима спроводи изборни поступак.
      У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђују резултати кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
      Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други одговоарајући начин.
      Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље  рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинском већу оптине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
      Општинско веће Општине Алибунар, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Алибунар.
 
Члан 12.
      Скупштина општине Алибунар, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
      Решење о именовању директора коначно је.
 
Члан 13.
      Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине Алибунар“.
      Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Општине Алибунар.
      Примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
 
Члан 14.
      Кандидату који је учестововао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
 
Члан 15.
      Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
      Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Алибунар може, из оправданих разлога, продужити за још осам дана.
 
Члан 16.
      Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Алибунар може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
      Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Алибунар не буде предложен кандидат за именовањезбог тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учестововао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Алибунар не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
 
Члан 17.
      Одлуку доставити Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавног предузећа.
 
Члан 18.
      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-29/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81