gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовањедиректора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, бр. 023-29/2014-06-01 од 13. јуна 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.     Подаци о јавном предузећу:
      Јавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац.
      Седиште Јавног предузећа: Владимировац, ул. Цара Лазара бр. 76.
      Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.     Подаци о радном месту:
         Директор ЈКП ''Универзал'' из Алибунара:
-     представља и заступа предузеће
-     организује и руководи процесом рада
-     води пословање предузећа
-     одговара за законитост рада предузећа
-     предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење
-     предлаже финансијске извештаје
-     извршава одлуке Надзорног одбора
-     врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
3.     Услови за именовање:
          Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
-       Да је пунолетно пословно способно лице;
-       Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;
-       Да има најмање 5 (пет) година радног искуства од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;
-       Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
-       Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у Предузећу.
 
4.     Место рада: Владимировац.
 
5.     Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
           У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.     Рок за подношење пријаве на конкурс: 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.     Трајање мандата:
           Именовање директора ЈКП ''Бунар'' Владимировац врши се на период од четири године.
 
8.     Садржина пријаве на конкурс:
       Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Бунар'' Владимировац.
 
9.     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
        Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·         извод из матичне књиге рођених,
·         уверење о држављанству,
·         диплома о стручној спреми,
·         исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·         радња књижица,
·         доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·         доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·         изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
          Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
          Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Бунар'' Владимировац. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11. Подаци о лицу за контакт:
           Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12. Напомене:
            Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ________ и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар www.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-30/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81