gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачка 4 и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, као оперативно-стручно тело на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Општина).
 
Члан 2.
         Штаб обавља следеће послове:
1)     руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијима на спровођењу утврђених задатака;
2)     руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3)     руководи и координира спровођење мера и затадата обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација;
4)     прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5)     разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања за подручје Општине;
6)     наређује употребу снага заштите и спасавања, средставва помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
7)     стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
8)     разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених и оспособљених правних лица;
9)     сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
10) наређује приправност – спремност за ванредне ситуације;
11) процењује угроженост од ванредне ситуације;
12) израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду;
13) спроводи годишњи план рада;
14) доноси наредбе, закључке и препоруке;
15) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе;
16) именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима на територији Општине;
17) разматра и предлаже доношење Одлуке о организации заштите и спасавања на територији Општине;
18) подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
19) ангажује оспособљена правна лица и друге организације и удружења грађана од значаја за заштиту и спасавање Општине;
20) доноси пословник о раду;
21) обавља и друге послове и задатке утврђене Законом и другим прописима којима се регулише надлежност и рад Штаба.
 
Члан 3.
         На предлог Штаба председник Општине доноси Одлуку о проглашавању ванредне ситуације на делу територије, или на целој територији Општине.
 
Члан 4.
         Штаб чине: командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба, које поставља и разрешава Скупштина општине Алибунар.
         Командант Штаба је председник Општине по функцији.
         Заменик команданта Штаба је заменик председника Општине или члан Општинског већа.
         Начелник Штаба је представник територијално надлежне службе за ванредне ситуације.
         Командант Штаба предлаже заменика команданта и чланове Штаба.
         Састав Штаба може да чини и помоћно особље (возач, курир, технички секретар и сл.).
 
Члан 5.
         По потреби, Штаб може образовати помоћне стручно-оперативне тимове за обављање специфичних задатака заштите и спасавања, у складу са позитивним правним прописима.
 
Члан 6.
         Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба обављају стручне службе Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа) у сарадњи са представником Одељења за ванредне ситуације у Панчеву, надлежног за територију Општине.
         Одређене послове и задатке за потребе рада Штаба у оквиру своје надлежности и на захтев надлежних органа Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, наређења команданта и Штаба, извршаваће и други органи из састава Општинске управе, укључујући и друге органе, организације и правна лица на територији Општине, зависно од потребе и у складу са посебним наредбама и закључцима Штаба.
 
Члан 7.
         Средства за рад Штаба обезбеђују се у Буџету општине Алибунар, буџетима Републике Србије и АП Војводине, као и на други законом утврђени начин.
 
Члан 8.
         Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2011).
 
Члан 9.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-76/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81