gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о социјалној заштити општине Алибунар

На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2. и члана. 110. и 111. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи ''Службени гласник РС'' бр.129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист Општине Алибунар'', бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општина Алибунар на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године, донела је                                      
 
О Д Л У К У
о социјалнОЈ заштитИопштине аЛИБУНАР
 
1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Предмет Одлуке
 
Члан 1.
         Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи и услуга социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), за чије је остваривање надлежна општина Алибунар као и начин финансирања и обезбеђивања средстава, у складу са законом.
 
Корисници
 
 
Члан 2.
         Материјалну подршку утврђену овом Одлуком могу да остваре лица са пребивалиштем на територији општине Алибунар, а изузетно и лица која се затекну на територији општине Аибунар у тешкој материјалној ситуацији
         Услуге социјалне заштите утврђене овом Одлуком могу да остваре лица са пребивалиштем на територији општине Aлибунар, као и друга лица одређена овом Одлуком.
 
2. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 3.
Права у области социјалне заштите која се уређују овом Одлуком су права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, као и услуге социјалне заштите.
 
Врсте материјалне помоћи
 
Члан 4.
Право на одређену врсту материјалне подршке остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.                            
        Врстематеријалне подршке су:
1.     једнократна новчана помоћ,
2.     опрема корисника и трошкови превоза за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу.  
         Други облици помоћи o чијем се обезбеђивању стара општина су:
1.         помоћ у натури:  огрев, књиге, школски прибор и животне намирнице,
2.         накнада трошкова сахране;
3.         регресирање трошкова превоза и смештаја у ученичке и студентске домове,
4.         регресирање боравка у предшколској установи,
5.         бесплатна ужина
6.         подршка деци без  родитељског старања за почетак самосталног живота,
7.         новчана помоћ породице храниоца који је на дoбровољном служењу војног рока,
8.         бесплатни оброк;
9.         субвенције комуналних услуга,
10.      накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи,
11.      регресирање медицинских услуга,
12.      помоћ незапосленим студентима.
         Права утврђена ставом 1. и 2. овог члана везана су за личност и не могу се преносити. 
 
Услуге социјалне заштите
 
Члан 5.
         Услуге социјалне заштите су:
1.     помоћ у кући,
2.     смештај у прихватилиште,
3.     дневни боравак,
4.     социјално-едукативне услуге - клубови.
 
3.  МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
 
           1. Једнократна новчана помоћ
 
Ближи услови за једнократну новчану помоћ
 
Члан 6.
         Право на  једнократну новчану помоћ  имају појединци  и породице које  се налазе у  изузетно  тешкој  ситуацији,  коју  не  могу самостално  превазићи  у  случајевима:  задовољавања основних  животних  потреба,  постпеналне  заштите, прихвата  по  престанку  смештаја  и  у  другим ситуацијама  по  процени  Центра  за  социјални  рад општине Алибунар  (у даљем тексту: Центар за социјални рад).
         Задовољавањем  основних  животних  потреба сматра  се:  набавка  намирница,  а  у  изузетним случајевима,  набавка  неопходне  гардеробе,  као  и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем (болест, хируршке интервенције, тешка инвалидност и сл.).
 
Висина једнократне новчане помоћи
 
Члан 7.
         Висина  једнократне новчане помоћи утврђује се  у зависности  од  потреба  и  стања  појединца,  односно породице.
         Једнократна  новчана  помоћ  не може бити већа од висине просечне зараде остварене по запосленом у општини Алибунар.
 
Учесталост једнократне новчане помоћи
 
Члан 8.
         Право  на  једнократну  новчану  помоћ појединац  или  породица  могу  да  остваре  највише три пута у току једне календарске године.
         Изузетно од става 1 овог члана, појединац или породица  могу  ово  право користити  и  више  од три пута  у календарској  години,  с  тим  да  укупна  средства остварена  по  основу  овог  права  не  прелазе  износ просечне  две месечне  нето  зараде  по  запосленом исплаћене на територији општинепремапоследњемобјављеном статистичком податку. 
 
Начин остваривања права на једнократну новчану помоћ
 
Члан 9.
         У поступку решавања о праву на једнократну новчану помоћ Центар за социјални  рад је дужан да цени да ли се пружањем других облика социјалне заштите може  ефикасније  постићи  задовољавање  потреба корисника. 
         Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници припада радно способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе. 
         Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање, не може остварити право на једнократну новчану помоћ.
         Поступак  за  остваривање  права  на једнократну  новчану  помоћ  је  хитан, а рок  за доношење  решења  по  поднетом  захтеву  за остваривање  овог  права  је  месец дана  од  дана подношења  захтева,  односно  од  дана  утврђене изузетно тешке материјалне ситуације, ако су обезбеђена средства за исплату права. 
 
          2. Опрема корисника за смештај уустанову социјалне заштите или другу породицу
 
Ближи услови за право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 
Члан 10.
         Право  на  опрему  за  смештај  у  установу социјалне  заштите  или  другу  породицу  има  лице  које  се упућује на  смештај у установу социјалне  заштите  или другу породицу, а ту опрему не може обезбедити сам, нити је могу обезбедити сродници  који  су,  у  складу  са позитивним прописима, дужни да учествују у његовом  издржавању. 
 
Садржај опреме корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 
Члан 11.
         Опрема корисника за смештај у установусоцијалнезаштите,односно другу  породицу  обухвата одећу, обућу и трошкове превоза корисника доустанове,односно породице.
         Накнада трошкова превоза до установе, односно породице у коју се корисник упућује на смештај, исплаћује се у ввисини нужних трошкова.
 
Начин остваривања права на опрему корисника и трошкове превоза за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 
Члан 12.
         О праву на опрему за смештај корисника уустановусоцијалне заштите или другу породицу одлучује Центар за социјални рад решењем. 
         Центар за социјални рад ће, у складу са својим решењем, обезбедити набавку опреме, тј. неопходне  обуће  и  одеће,  као  и  путне трошкове кориснику који се упућује на смештај.
         О врсти и начину превоза корисника до установе односно друге породице, одлуку доноси Центар за социјални рад, узумајући у обзир пре свега здравствено стање и узраст корисника.
 
          3. Помоћ у натури
 
Набавка огрева
 
Члан 13.
         Право на набавку огрева могу остварити корисници новчане социјалнепомоћи, из групе старих лица без породичног старања, као и појединци и породице чији су чланови  радно неспособни или лошег здравственог стања и самохраниродитељи (када је други родитељ преминуо).                       
         Корисницима који остваре право на огрев испоручиће се огревно дрво у количини од 1- 3 m³, или ће се обезбедити новчани износ за набавку огрева у наведеној количини.
         Обезбеђење помоћи из става 1. овог члана вршиће се уоквиру расположивих средстава буџета општине Алибунар за односну годинупреко органа, организације или установе коју одреди Општина.
 
Набавка уџбеника и школског прибора за ученике основних школа
 
Члан 14.
         Редовним ученицима основних школа на територији општине из породица корисника новчане социјалне помоћи (у даљем тексту: НСП), могу се набавити уџбеници и школски прибор, у складу са могућностима Општине и посебном одлуком Општине за предметну школску годину.
         Набавка уџбеника подразумева набавку нових уџбеника, односно коришћених уџбеника обезбеђених у акцијама које се спроводе у сарадњи са основним школама.
         Списак корисника за право из става 1. и 2. овог члана сачиниће општински орган надлежан за образовање у сарадњи са основним школама и Центром за социјални рад.
 
Животне намирнице
 
Члан 15.
         Корисницима НСП-а или другим појединцима и породицама који се нађу у изузетно тешкојматеријалној ситуацији може се краткорочно одобрити помоћ у виду основних животних намирница (хлеба и млека), у количини од једне до три векне хлеба и од једног до три литре млека дневно, које ће корисник преузимати у одређеној продавници.
         Право из става 1. овог члана утвђује Центар за социјални рад доношењем решења у којем је наведена дневна количина намирница, рок у којем се право користи и трговинска радња где ће се преузимати намирнице. 
 
Начин остваривања права на помоћ у натури
 
Члан 16.
         Помоћ у натури из чл. 13-15. ове Одлуке утврђује се када се применом метода  стручног социјалног рада, због хитности поступања, проценида је то најбољи и најефикаснији начинхитне материјалне помоћи за корисника.
         Потребну документацију и процедуру за утврђивање права на помоћу натури утврђује Центар за социјални рад.
         Средства за помоћ у натури обезбеђује Општинаи спонзори,односно донатори.
   
      4. Накнада трошкова сахране
 
Ближи услови за право на накнаду трошкова сахране
 
Члан 17.
         Накнада трошкова сахране признаје се за:
1)       кориснике НСП-а и чланове њихових породица за које носилац остварује право са пребивалиштем, односно боравиштем у местима општине Алибунар,
2)       лица која немају законске обвезнике издржавања,
3)       лица за које трошкове смештаја у установе социјалне заштите у целости сноси буџет Републике Србије,
4)       непозната лица или лица непознатог пребивалишта која се нађу на територији општине Алибунар.
         Накнада трошкова сахране може се одобрити и другим лицима којасе нађу у тешкој материјалној ситуацији а нису остваривала приходе, немају непокретну и покретну имовину из које би се наведени трошкови могли намирити, са местом пребивалишта  односно боравишта у местима општине Алибунар.
 
Начин остваривања и висина накнаде трошкова сахране
 
Члан 18.
         О праву на покривање трошкова сахране одлучује Центар за социјални рад поводом захтева надлежног органа Општинске управе – месне канцеларије, месне заједнице, другог лица или по службеној дужности.
         Трошкови обухватају основну опрему најниже вредности и радње које су неопходне за обављање сахране покојника.
         Трошкови сахране признају се у висини најмање цене у предузећима, која су регистрована за ту делатност са седиштем на територији општине Алибунар.
 
           5. Регресирање трошкова превоза појединих социјално угрожених категорија становника и трошкова превоза и смештаја ученика и студената у  ученичким и  студентским  домовима
 
Ближи услови за право на регресирање превоза и смештаја у ученичким и студентским домовима
 
Члан 19.
         Правво на регресирање превозне месечне карте у висини до 100% од цене месечне превозне карте имају поједине социјално угрожене категорије становника и то:
1)     лица из породица корисника НСП-а и
2)     пензионери са нето износом пензије мањим од 20.000,00 динара на месечном нивоу.
         Право на регресирање превозне месечне ђачке карте у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имају ученици који редовно похађају основну, средњу или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања, и то:
1)     из породица  корисника НСП-а,
2)     без родитељског старања на породичном смештају,
3)     ако су деца самохраних родитеља (уз доказ о смрти једног родитеља или доказ о томе да идентитет другог родитеља није одређен), а која су у стању социјалне потребе,
4)     ако су из породица које се нађу у стању социјалне потребе.
         Право на регресирање превозне месечне ђачке карте у висини до 100% од цене месечне ђачке карте имају и ученици који редовно похађају основну, средњу или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања, а не припадају категоријама утврђене у ставу 2. овог члана.
         Редовни ученици и студенти на буџетском финансирању из група наведених у ставу 2. овог члана који су смештени у ученичким и студентским домовима, имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима, уколико нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.
         Редовни ученици и студенти из става4. овог члана имају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине.
 
Начин остваривања права на регресирање превоза и смештаја у ученичким и студентским домовима
 
Члан 20.
         Право из члана 19. ове Одлуке обезбеђује се на предлог надлежног органа Општинске управе, а остварује се преко Центра за социјални рад.
         За реализацију права из члана 19. Ове Одлуке задужена је надлежна организациона јединица Општинске управе, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
          6. Регресирање  трошкова боравка  у предшколској установи
 
Ближи услови за остварење права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
 
Члан 21.
         Право на бесплатан боравак у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Алибунар:
1.     деца корисника социјалне помоћи,
2.     деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
3.     деца незапослених родитеља,
4.     деца из породица са троје и више деце за треће дете и свако следеће по реду рођења,
5.     деца самохраних родитеља, корисници дечјег додатка,
6.     деца са сметњама у развоју.
 
Начин остваривања права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
 
Члан 22.
         За реализацију  права из члана 21. ове Одлуке задужена јенадлежна организациона јединица Општинске управе, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
          7. Право на бесплатну ужину
 
Ближи услови за остварење права на бесплатну ужину
 
Члан 23.
         Право на бесплатну ужину у основним школама на територији општине Алибунар имају редовни ученици:
1)         из породица корисника НСП-а,
2)         самохраних родитеља која су у тешкој материјалној ситуацији, уз испуњење услова из члана 21 став 1. тачка 2) ове Одлуке,
3)         који похађају основну школу за децу у сметњама у развоју,
4)         без родитељског старања на породичном смештају,
5)         из  породица које се нађу у тешкој материјалној ситуацији.
 
Начин остваривања права на бесплатну ужину
 
Члан 24.
         За реализацију  права из члана 23. ове Одлуке задужена јенадлежна организациона јединица Општинске управе, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
           8. Подршка деци без родитељског старања за почетак самосталног живота
 
Ближи услови за остварење права на подршку деци без родитељског старања за почетак самосталног живота
 
Члан 25.
         Право на подршку деци без родитељског старања за почетак самосталног живота обезбеђује се деци која се налазе у хранитељским породицама и установама социјалне заштите за смештај, а за које Центар за социјални рад утврди да им је ова подршка потребна.
         Подршком у смислу става 1. Овог члана сматра се:
1)     подршка за стицање животних вештина, које ће га у потпуности оспособити за самосталан живот;
2)     обезбеђење средстава за основне животне трошкове (станарина, комунални и други трошкови) најдуже до једне године по изласку из хранитељске породице, односно установе социјалне заштите,
3)     обезбеђивање средстава за додатно образовање и усавршавање ради бржег и извеснијег запослења.
 
Начин остваривања права на на подршку деци без родитељског старања за почетак самосталног живота
 
Члан 26.
         Право на неки од видова подршке из члана 25. ове Одлуке утврђује Центар за социјални рад, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
           9. Новчана помоћ породице храниоца који је надобровољном служењу војног рока 
 
Ближи услови за остварење права на новчану помоћ породице храниоца који је на добровољном служењу војног рока
 
Члан 27.
         Породица чији се хранилац налази на добровољном служењу војног рока има право на новчану помоћ ако нема никаквих личних примања, примања по другом основу и не може да оствари друго право из социјалне заштите.
 
Начин остваривања права нановчану помоћ породице храниоца који је на добровољном служењу војног рока
 
Члан 28.
         Право из члана 27. ове Одлуке остварује се у висини, по поступку и на начин прописан законом.
         Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове друштвених делатности води поступак и доноси решење, а исплата средстава се врши преко Центра за социјални рад.
         Средства за реализацију овог права обезбеђује Општина, а планира их у буџету.
 
        10. Бесплатни оброк
 
Садржај права на бесплатни оброк
  
Члан 29.
         Правво на бесплатан оброк састоји се од:
1)      једног топлог оброка дневно у народној кухињи, или
2)     пакета прехрамбених намирница за припрему оброка у току једног месеца, с тим што се количина прехрамбених намирница у једном пакету одређује у зависности од броја чланова породичног домаћинства који остварују право на бесплатан оброк.
 
Ближи услови за остварење права на бесплатни оброк
 
Члан 30.
         Право на бесплатан оброк имају појединац или породица из групе најугроженијих грађана општине Алибунар, који нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе и имају приходе до износа висине новчане сoцијалне помоћи, у складу са Закономза месец који претходи месецу у коме се подноси захтев. 
         Право на бесплатан оброк може се изузетно признати и лицима чији су укупни месечни приходи до 20% изнад износа новчане сoцијалне помоћи, у складу са Законом,за месец који претходи месецу подношења захтева, и која живе у изузетно тешким материјалним условима (самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, болесни и особе са инвалидитетом, оболели пензионери са најнижим пензијама, лица погођена eлементарном непогодом и др.).
 
Начин утврђивања потребе за остваривање права на бесплатни оброк
 
Члан 31.
         Право на бесплатни оброк утврђује Центар за социјални рад.
         Потребна документа за подносиоце захтева за бесплатни оброк, који нису корисници права на новвчану социјалну помоћ, као и процедуру за утврђивање права на бесплаттни оброк, утврђује Центар за социјални рад.
         Право на бесплатан оброк остварује се за период од годину дана, након чега је корисник дужан да обнови захтев.
         О свакој промени битној за коришћење права на бесплатни оброк, корисник је дужан да обавести Центар за социјални рад, у року од пет дана од дана наступања промене.
         Општинска организација Црвеног крста у Алибунару, током трајања права на бесплатни оброк, прати реализацију овог права и указује Центру за социјални рад на евентуалне промене чињеничног стања.
 
Члан 32.
         Право на бесплатни оброк коришћењем оброка у народној кухињи, обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста Алибунар.
         Право из става 1. Овог члана остварује се радним данима, једном дневно током пет радних дана у току седмице.
         Пакети прехрамбених намирница обезбеђују се и дистрибуирају преко Црвеног крста општине Алибунар.
         Динамика расподеле пакета прехрамбених намирница зависи од количине расположивих намирница.
         Ближе услове у погледу начина организовања топлог оброка у народној кухињи, односно расподеле пакета прехрамбених намирница, утврђује Црвени крст општине Алибунар на основу броја корисника.
         Сагласност на ближе услове из става 5. Овог члана даје председник општине.
         Црвени крст општине Алибунар подноси Скупштини општине извештај о реализацији бесплатног оброка, најмање једном годишње, у складу са Законом.
 
11. Субвенције комуналних услуга
 
Ближи услови за остварење права на субвенције комуналних услуга
 
Члан 33.
         Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга имају корисници новчане социјалне помоћи по прописима о социјалној заштити, из групе старијих лица без породичног старања, за период у ком примају новчану помоћ, ако Општина обезбеди средства за ове намене у текућој години.           
         Радно способни корисници могу у договору са јавним комуналним предузећем (у даљем тексту: ЈКП) део својих обавеза регулисати кроз друштвено користан рад.           
         Комуналним услугама у смислу става 1. овог члана сматрају се:
1)     услуге испоруке воде и
2)     услуге изношења смећа.
 
Начин остваривања права на субвенције комуналних услуга
 
Члан 34.
         Висина износа субвенције (ослобађања) од плаћања испоруке воде, одредиће се посебном одлуком Општинског већа, по члану породице, као и највиши износ за породицу.                         
         Право се реализује у непосредној сарадњи ЈКП у Општини и Центра за социјални рад, без вођења посебног поступка, тако што овлашћени радник Центра за социјални рд, квартално сравњује спискове корисника јавних предузећа, са корисницима НСП.
 
12.  Накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи
 
Ближи услови за остварење права на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи
 
Члан 35.
         Право на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи, могу остварити:
1)     деца на смештају у установама социјалне заштите или породичном смештају;
2)     деца корисника НСП-а и деца са сметњама у развоју, из здравствених разлога а по предлогу изабраног лекара.
 
Начин остваривањаправа на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи
 
Члан 36.
         Центар за социјални рад, сходно материјалним могућностима Општине, може да утврди право на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи за децу из члана 35. ове Одлуке.
         Мериторни акт о признавању права из става 1. овог члана доноси Стручни тим Центра, а накнада трошкова врши сена терет средстава буџета Општине Алибунар.
 
13. Регресирање трошкова медицинских услуга
 
Ближи услови за остварење права на регресирање трошкова медицинских услуга
 
Члан 37.
         Регресирање трошкова медицинских услуга врши се када се утврди да лице није у могућности да самостално реализује плаћање медицинске услуге или медицинских помагала, а у складу са материјалним могућности Општине за ту намену.
                              
  14. Помоћ незапосленим студентима
 
Ближи услови за помоћ незапосленим студентима
 
Члан 38.
         Помоћ незапосленим студентима ради омогућавања праћења програма студија, обезбедиће се незапосленим студентима са територије општине Алибунар, који услед материијално-финансијских разлога нису у могућности да у потпуности сносе трошкове студија.
         Услове и критеријуме за избор корисника утврдиће надлежни орган Општинске управе, а помоћ из ставва 1. овог члана реализоваће се путем Центра за социјални рад.
 
4. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
        1. Помоћ у кући
 
Члан 39.
         Услуга помоћи у кући доступна је лицима из става 1. овог члана која имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине Алибунар.
 
        2. Смештај у прихватилиште
 
Члан 40.
         Услуга смештаја у прихватилиште пружа се најдуже у трајању до шест месеци:
1)     деци, младима и одраслим жртвама насиља у породици, злоставвљања или занемаривања;
2)     деци, младима и одраслим жртвама трговине људима;
3)     деци и младима који се налазе у скитњи, без пратње и у раззличитим кризним ситуацијама, којима је потребан привремени смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга;
4)     одраслим и старим лицима у кризним ситуацијама, бескућницима и просјацима.
 
           3. Дневни боравак
 
Члан 41.
         Услуга дневног боравка доступна је деци са интелектуралним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, као и подршком у одржаввању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање.
 
           4. Социјално-едукативне услуге - клубови
 
Члан 42.
         Клубови као врста социјално-едукативних услуга у смислу закона којим је уређена социјална заштита, обезеђује својим корисницима задовољавање потребе за дружењем, социјалну интеграцију, развијање солидарности, самопомоћи, културно-забавне, рекреативне и друге активности.
          Корисници клубоа у смислу сттавва 1. овог члана су одрасла и стара лица, у складу са програмом пружања услуге организације која пружа ову услугу.
 
            5. Садржај, квалитет, финансирање и учешће корисника у трошковима услуге
 
Садржај и квалитет услуге
 
Члан 43.
         Услуге помоћ у кући, смештај у прихватилиште и дневни боравак пружају се у складу са ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, које је одговарајућим правилником прописао министар надлежан за социјалну заштиту.
         Социјално-едукативне услуге – клубови, организују се и пружају у складу са ближим условима и стандарцима за пружање тих услуга, које је одговарајућим праввилником прописао министар надлежан за социјалну заштиту, односно уз складу са програмом пружања те услуге који је развила организација која пружа услугу.
 
Финансирање и учешће у трошковима услуге
 
Члан 44.
         Услуге социјалне заштите из ове одлуке финансирају се из средстава буџета општине Алибунар, а у трошковима услуге учествују корисник, сродник који има законску обавезу и могућност издржавања корисника, као и лица која су преузела обавезу плаћања трошкова пружања услуге.
         Критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге прописује правилником надлежни орган општине Алибунар.
         Решење о учешћу корисника у трошковвима услуге доноси Центар за социјални рад.
 
Пружаоци услуге социјалне заштите
 
Члан 45.
         Пружалац услуге социјалне заштите из ове Одлуке може бити установа социјалне заштиите, други овлашћени пружалац услуге социјалне заштите изабран кроз поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке и законом којим се уређује социјална заштита, као и Центар за социјални рад, под условима прописаним законом којим се уређује социјална заштита.
 
5.     НАЧИН ОСТАРЕЊА ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 
Начин остваривања права на материјалну подршку
 
Члан 46.
         Права на материјалну подршку остварују се на начин прописан одредбама ове Одлуке које се односе на конкретну врсту материјалне подршке.
         Исплату новчаних износа, по решењу о признатом праву на једнократну новчану помоћ и опрему корисника коме је признато право на смештај у установу социјалне заштите односно другу породицу, врши Центар за социјални рад.
 
Начин остварења услуге социјалне заштите
 
Члан 47.
         Центар за социјални рад процењује потребу за коришћењем услуге социјалне заштите из ове Одуке, у складу са законом којим је уређена социјална заштита и правилником којим су уређени организација, нормативи и стандарди рада центара за социјални рад.
         Приликом утврђивања потреба за коришћењем услуге дневног боравка, када је корисник дете, Центар за социјални рад узима у обзир и мишљење Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деце и ученика – Интерресорне комисије.
 
Поступање по жалби
 
Члан 48.
         Против решења Центра за социјални рад, којим се одлучује о праву на материјалну подршку или услугу социјалне заштите из ове Одлуке, лица која имају правни интерес могу изјавити жалбу Општинском већу општине Алибунар у року од 15 дана од дана достављања решења.
         Поступак по жалби је хитан.
 
Евиденција и извештавање
 
Члан 49.
         Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим правима на материјалну подршку и услугама социјалне заштите, а на захтев Општинског већа општине Алибунар дужан је да достави извештај о признатим правимана материјалну подршку и услугама социјалне заштите, као и о утрошеним средствима.
 
6.     ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
 
Средства за материјалну подршку и услуге социјалне заштите
 
Члан 50.
         Средства за остваривање материјалне подршке у услуга социјалне заштите из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Алибунар, од спонзора и донатора, као и из других извора у складу са законом.
         Средства за финансирање материјалне подршке и услуга социјалне заштите из чл. 4. и 5. ове Одлуке обезбеђују се и учешћем корисника, њихових сродника обавезних на издржавање и трећих лица, у складу са законом.
         Обим и услови за остваривање материјалне подршкке и услуга социјалне заштите из чл. 4. и 5. ове Одлуке зависе од расположивих средстава у буџету општине Алибунар.
 
Средства за услове за рад, опрему, материјалне трошкове и рад особља
 
Члан 51.
         У буџету општине Алибунар обезбеђују се и средства за:
1)       законом прописане услове за рад Центра за социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите преко којих се обезбеђују услуге социјалне заштите у складу са законом и овом одлуком,
2)       одговарајућу опрему, основна средства, адаптацију и инвестиционо и текуће одржавање простора Центра и других пружалаца услуга социјалне заштите преко којих се обезбеђују услуге социјалне заштите у складу са законом и овом одлуком,
3)       средства за материјалне трошкове настале у поступку утврђивања права на материјалну подршку и услуге социјалне заштите из ове Одлуке,
4)       надокнаде за плате запослених односно ангажованог особља за пружање социјалне заштите, а на основу закљученог уговора са општином, односно на основу решења и закључака надлежног општинског органа општине Алибунар - председника општине или Општинског већа.
 
Трошкови рада сталне комисије за попис и процену имовине лица која се налазе под старатељством
 
Члан 52.
         Средства за рад сталне комисије за попис имовине лица под старатељством, чија је обавеза постојања и рада прописана законом којим су уређени породични односи, обезбеђују се за лица стављена под старатељство, која немају приходе и која из сопствених прихода и имовине не могу подмирити иста, а да се тиме не угрози њихово издржавање.
          Комисију, сагласно закону, формира Центар за социјални рад као орган старатељства.
          Средства за рад сталне комисије за попис имовине лица под старатељством се обезбеђују у буџету општине Алибунар, а реализују преко Центра за социјални рад на основу трошковника комисије, одобреног од стране председника општине.
          Ако министар надлежан за породичну заштиту пропише актом да ће се средства за финансирање сталне комисије обезбедити у буџету надлежног министарства, Центар за социјални рад ће сва средства добијена за те намене од општине вратити у буџет општине Алибунар одмах по добијању истих из буџета Републике.
 
Средства за обезбеђење бесплатног оброка и рад Народне кухиње
 
Члан 53.
          Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају и обезбеђују у буџету општине Алибунар и из других извора.
          Ако Организација Црвеног крста, друго правно или физичко лице, или други орган власти или организација, набави или на други начин обезбеди прехрамбене намирнице за потребе корисника бесплатних оброка из чл. 29-32. ове Одлуке, садржина и начин испоруке пакета прехрамбених намирница биће уређена посебним актом Црвеног крста.
 
Средства за рад мобилног тима за услуге неодложних интервенција
 
Члан 54.
           Рад мобилног тима за пружање услуга неодложних интервенција, прописаних законом којим је уређена социјална заштита, финансира се из средстава буџета општине Алибунар.
 
Средства за имплементацију Стратегије социјалне заштите општине Алибунар
 
Члан 55.
           Општина Алибунар ће, у складу са својим финансијским могућностима, развијати нове услуге социјалне заштите у општини Алибунар, за којима је утврђена потреба у Стратегији социјалне заштите општине Алибунар, а првенствено:
1)     саветовалиште за жртве насиља у породици;
2)     СОС телефон за жртве насиља у породици;
3)     дневни боравак за децу и младе у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом;
4)     становање уз подршку.
           Општина Алибунар ће обезбеђивати средства и за подршку и решавање хитних стамбених проблема материјално угрожених грађана, по пороцени Општинске комисије и грађевинске инспекције.
           Одлуку о приоритетима и времену обезбеђења нових услуга донеће председник општине, на предлог Савета за социјална питања општине Алибунар, уз уважавање финансијских могућности општине.
 
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 56.
         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима грађана из социјалне заштите из надлежности општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 13/2011 и 29/2012).
 
Члан 57.
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Сл. листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-2/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81