gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
 
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
1. У Одлуци о давању сагласности на установљавање права службености, бр. 46-26/2014-06-01 од 30.04.2014.г., која је објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 10/2014, у тачки 1. мења се алинеја 2. која гласи:
''- број катастарске парцеле 1034/2, њива 1. класе, површине 14а 80m² ''.
            2. На основу ове Одлуке закључиће се Анекс уговора, о чему ће се старати председник општине и Општинска управа општине Алибунар.
            3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
О б р а з л о ж е њ е
        Одлуком о давању сагласности на установљавање права службености (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2014), Скупштина општине Алибунар је дала сагласност на установљавање права стварне службености за постављање приводног оптичког кабла за радио базну станицу ''ПС12'' (Банатски Карловац), цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радова инвеститору ПС ''Телефонија'' а.д. Београд из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 36б.
         На основу захтева инвеститора, наведеном Одлуком Скупштина општине Алибунар дозволила је установљавање права службености на парцелама у к.о. Банатски Карловац, и то:
-           број катастарске парцеле 1035/91, њива 1. класе, улица у насељу, површине 02 hа 78а 95m2;
-           број катастарске парцеле 1030/1, њива 1. класе, површине 06а 31m2.
          Накнадном провером од стране инвеститора утврђено да је овом Одлуком, због грешке у захтеву инвеститора, обухваћена катастарска парцела топ.бр. 1030/1, уместо катастарста парцела топ.бр. 1034/2 у истој катастарској општини. Пошто не постоје правне сметње да се измењеном одлуком право службености установи на кат.парцели топ.бр. 1034/2 у к.о. Банатски Карловац, донета је Одлука као у диспозитиву.
         На основу ове Одлуке потребно је закључити одговарајући анекс уговора, као и извршити потребне уписе и измене ранијих уписа у Катастру непокретности, о чему ће се старати председник општине и Општинска управа.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-38/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81