gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Иван Листмајер са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2.     Именује се Зорана Братић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
3.     Мандат разрешеног члана престаје, а мандат новоименованог члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар  почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81