gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 53. седници одржаној дана 20.маја 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:
1.     Друштву одгајивача голубова, кунића, птица и уукрасне живине ''Добрица'' из Добрице за финансирање пројекта/програма ''План годишњих активности'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
2.     Удружењу узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''Голуб 1985'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Организација VII Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица Алибунар 2014'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
3.     Општинском удружењу пензионера из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Социјална и здравствена заштита и активности пензионера Алибунара'' додељују се средства у износу од 40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динарамесечно почев од марта 2014. године до истека буџетске године, односно укупно 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара;
4.     Удружењу хор и оркестар ''Емануел'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Подршка црквеном хору и оркестру Емануел Владимировац'' додељују се средства у износу од 60.000,00 (словима: шездесетхиљада) динара;
5.     Удружењу ''Ромска снага – Romedji zor'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Дани Рома'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
6.     Културно-уметничком друштву ''Свети Никола'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Заиграјмо коло'' додељују се средства у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-73/14-06
Датум: 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81