gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона оосновама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 23. седници одржаној 30. априла 2014. године доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДРУГИ ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ
 
1.     Именује се Минодора Чолока на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника запослених.
2.     Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 30. априла 2014. године и трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Други октобар'' Николинци.
3.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-11/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81