gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Пословнику Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012 и 29/2012), у члану 77. додаје се став 2. који гласи:

           ''Скупштина може у току трајања седнице, на предлог председника скупштине или заменика председника скупштине, одлучити да се већ утврђени дневни ред допуни новим тачкама дневног реда, о чему скупштина одлучује закључком, без претреса.''

 

Члан 2.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 010-2/14-06-01

Датум: 17. април 2014. године

А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81