gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору заменика заменика председника општине Алибунар (Димитрије Пинку)

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.      Димитрије Пинку из Николинаца, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран је на функцију заменика председника општине Алибунар.
2.      Мандат новоизабраног заменика председника општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.      Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-10/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81