gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар (Димитрије Пинку)

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПИНКУ ДИМИТРИЈУ
 
1.     Пинку Димитрију, рођеном 1942. године, земљораднику из Николинаца, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију заменика председника Општине Алибунар.
2.     Мандат одборника из тачке 1. ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору заменика председника Општине Алибунар, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
4.     Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-11/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81