gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу председника општине Алибунар (Душан Јовановић)

На основу члана 49. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 64. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Душан Јовановић са функције председника општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Мандат разрешеног председника општине Алибунар престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-21/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81