Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору председника општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 53. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Ђурица Глигоријев, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран је на функцију председника општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног заменика председника општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-24/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba