Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Саша Цветковић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
Саша Цветковић, професор одбране из Банатског Карловца, разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања инфраструктуре Општине Алибунар.
 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-37/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba