gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 28. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), члана 55. тачка 2. и члана 58. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетседмој седници одржаној дана 28. јануара 2014. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Члан 1.

            У Правилнику о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), члан 3. став 2. мења се и гласи:

            ''Путем редовник конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету Општине Алибунар на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из члана 4. овог Правилника 10% планираних и расположивих средстава''.

 

Члан 2.

            Члан 4. Правилника мења се и гласи:

            ''Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

-       инвестиционе радове на црквеним објектима,

-       обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

-       обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

-       уређење и ревитализација простора верских гробаља,

-       изградњу и обнову капела,

-       обнову икона, верских и сакралних предмета,

-       стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

-       обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

-       санирање влаге на црквеним зидовима,

-       изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

-       организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

-       организовање црквених манифестација,

-       научна истраживања везана за цркву,

-       објекте верског карактера кои се налзе на територији општине Алибунар''.

 

Члан 3.

           Члан 7. Правилника мења се и гласи:

            ''Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, чију садржину утврђује Комисија, а који се налази на званичној интернет страници општине Алибунар''.

 

Члан 4.

             Члан 11. став 1. тачка 4. Правилника мења се и гласи:

      ''4. аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за заштиту споменика културе, или ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар)''.

 

Члан 5.

             Члан 14. став 3. Правилника мења се и гласи:

             ''Корисник средстава је у обавези да најкасније до 31. јануара наредне године поднесе Комисији извештај о наменски утрошеним средствима, са пратећом документацијом.''

 

Члан 6.

             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-45/14-06

Датум: 28. јануар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81