gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР
 
  1. Владимир Петровић, дипломирани инжењер организације рада из Алибунара, именује се за директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, на период од четири године.
  2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 12. новембра 2013. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном гласнику РС'' и ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
        Скупштина општине Алибунар је на својој 18. Седници одржаној дана 12.09.2013..г. донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног преудзећа ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, бр. 023-37/13-06-01. На основу ове Одлуке, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на истој седници расписала Јавни конкурс за именовање директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, бр. 023-41/13-06-01.
         Јавни конкурс је сагласно одредби члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 14.10.2013.г. од када теку сви конкурсни рокови. Осим у ''Службеном гласнику РС'', јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Данас'' из Београда дана 02.10.2013.г., званичној интернет презентацији Општине Алибунар и на огласној табли.
         Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за избор директора јавних предузећа Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је својим Решењем, бр. 020-120/2013-06-01, образовала Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013).
         Јавни конкурс је трајао од 14.10.2013.г. до 29.10.2013.г.
         На наведени јавни конкурс пријаве су доставила два кандидата и то:
1)     Миле Ристић, дипл.машински инжењер из Врања и
2)     Владимир Петровић, дипл.инжењер организације рада из Алибунара.
          Тачком 8. Јавног конкурса утврђени су обавезни делови пријаве, а то су: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' из Алибунара.
            На својој Трећој седници одржаној дана 01.11.2013.г. Комисија је разматрања приспеле пријаве и констатовала да пријава кандидата Милета Ристића из Врања није комплетна, јер није доставио план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' из Алибунара, као и ваљан доказ о врсти и дужини радног искуства на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, посебно о томе колико дуго (услов је најмање три године) обављао дужности на руководећем положају, због чега је Комисија донела Закључак о одбацивању пријаве кандидата Милета Ристића из Врања зато што нису достављени сви потребни докази, а на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о јавним предузећима.
            С обзиром на то да је Владимир Петровић из Алибунара био једини кандидат који је испунио све формалне услове из Јавног конкурса, Комисија није спровела испитни поступак, сагласно одредби члана члана 10. став 1. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, а на основу члана 30. став 1. Закона о јавним предузећима.
            Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
            Против овог Решења није дозвољена жалба.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-63/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81