gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на својој Тридесетпетој седници одржаној дана 26. јула 2013. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I

РАЗРЕШАВА СЕ Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава, функције начелника Општинске управе општине Алибунар.

II

До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, послове начелника Општинске управе општине Алибунар обављаће Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, начелник Одељења за општу управу и имовинскоправне послове у Општинској управи општине Алибунар.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-24/13-06
Датум: 26. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81