gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2013/21
  • Одлука о измени Одлуке о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 33. седници одржаној дана 26. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

У члану I Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2013) тачка 4. мења се и гласи :

  • ''4. Удружењу крајишника ОО Алибунар за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 170.000,00 (словима: стоседамдесетхиљада) динара''.

У свему осталог Одлука остаје на снази.

II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-128/13-06
Датум: 26. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81