gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године донело

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прикупљање понуда јавним огласом ради давања у закуп  следећeг пословног  простора у својини Општине Алибунар:

  • пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
  • пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
  • пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
  • пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
  • пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².

            Најмањи износ месечне закупнине  за пословни простор из тачака 1. и 2.. је 250,00 динара по 1m² корисне површине, а за пословни простор из тачака 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа.

            Пословни простори из става 1. дају се у закуп на период од 3 (три) године.

            Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.

           Јавни оглас објавити на: огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-11/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81