gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2013/15
 • Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Савета за израду Стратегије развоја Општине Алибунар за период 2014-2020. године

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Савета за израду Стратегије развоја Општине Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана I Одлуке о образовању Савета за израду Стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2013), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 15. седници одржаној дана 17. маја 2013. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
САВЕТА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

            ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Јовановић, председник Општине Алибунар, за председника Савета за израду Стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

            Именује се Драгана Коматина, заменик председника Општине Алибунар, за заменика председника Савета.

Члан 3.

            За чланове Савета именују се следећа лица:

 1. Неђељко Коњокрад, посланик у Скупштини АП Војводине,
 2. Ђурица Глигоријев, председник Скупштине општине Алибунар,
 3. Новица Радојчин, члан Општинског већа општине Алибунар,
 4. Аурел Мургу, одборник у Скупштини општине Алибунар,
 5. Војислав Диклић, помоћник председника Општине Алибунар за рурални развој,
 6. Родика Алмажан, председница Актива директора основних школа општине Алибунар,
 7. Владимир Петровић, в.д. директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар,
 8. Маријан Ранчић, представник компаније ''Electrawinds'' д.о.о. Београд,
 9. Сања Узелац, представник компаније ''Alubond Europe'',
 10. Давид Јовановић, представник предузећа ''Фитолек'' Банатски Карловац,
 11. др Динка Кожокар-Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,
 12. Миломир Вуковић, представник компаније ''Biogas Energy'',
 13. Момир Ђелкапић, директор ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац,

Члан 4.

             Именује се Љиљана Ћирковић из Алибунара, запослена у Општинској управи општине Алибунар, за секретара Савета.

Члан 5.

             Председник, заменик председника, чланови и секретар Савета имају право на накнаду према правилима која важе за изабрана, именована и постављена лица у јединици локалне самоуправе, о чему ће председник Општине донети појединачна решења.

Члан 6.

             Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-71/13-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81