Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Ђорђе Дрндаревић са функције члана Упавног одбора Туристичке организације општине Алибунар.
  2. Именује се Павле Маљица за члана Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 17. маја 2013. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-33/13-06-01
Датум: 17. маја 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba