gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Душан Богдановић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
  2. Именује се Данијела Лончар из Алибунара за члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 17. маја 2013. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/2013-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица  Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81