gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Општинске изборне комисије

На основу члана 14. Став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 15. седници од 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

          Образује се Општинска изборна комисија Општине Алибунар, која се састоји од председника, шест чланова и секретара, као и њихових заменика.

Председник Општинске изборне комисије Општине Алибунар:

  1. Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог ДС.
  2. Заменик председника Општинске изборне комисије Општине Алибунар:
  3. Милован Ановић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог ДС.

Чланови Општинске изборне комисије општине Алибунар:

Саша Цветковић из Банатског Карловца – члан, на предлог ДС
Иван Ђокић из Банатског Карловца – заменик члана, на предлог ДС
Илија Пенца из Владимировца – члан, на предлог ДС
Владан Вуковић из Владимировца – заменик члана, на предлог ДС
Јон Ардељан из Алибунара – члан, на предлог ЛСВ
Звонко Завишић из Алибунара – заменик члана, на предлог ДС
Радован Дидановић из Владимировца – члан, на предлог СПС
Снежана Јовановић из Банатског Карловца – заменик члана, на предлог СПС
Зоран Пребирачевић из Алибунара – члан, на предлог СНС
Љубица Павловић из Банатског Карловца, заменик члана, на предлог СНС
Бранислав Рајин из Алибунара – члан, на предлог ДСС
Дорел Клабец из Алибунара – заменик члана, на предлог СПС.

Секретар Општинске изборне комисије:

  1. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава.

Заменик секретара Општинске изборне комисије:

  1. Персида Руњић, дипломирани правник из Алибунара.

II

          Комисија из претходног става има задатак да спроведе изборе у складу са Законом о локалним изборима и другим прописима која се уређују избори.

III

          Мандат Општинске изборне комисије је четири године и почиње да тече даном ступања на снагу овог Решења.

IV

           Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Општинске изборне комисије из претходног сазива, као и све измене наведеног Решења.

V

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-68/13-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81