gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност Општине Алибунар

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 15. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 15. седници одржаној дана 17. маја 2013. год. доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.

             У Савет за безбедност општине Алибунар именују се:

  1. За председника: Ђурица Глигоријев, председник Скупштине општине Алибунар.
  2. За заменика председника: Душан Јовановић, председник општине Алибунар.

За чланове:

  1. Неђељко Коњокрад, посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,
  2. Др Динка Даждеа-Кожокар, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,
  3. Маријана Трифу, старешина судске јединице у Општини Алибунар,
  4. Бранислава Тодоров, старешина органа за прекршаје у Општини Алибунар,
  5. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар,
  6. Дејан Бакић, командир Полицијске станице Алибунар.

Члан 2.

             Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-67/13-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81