gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Статут ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
БРОЈ: 126/2013
ДАНА: 11.04.2013.г.

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар од 11.04.2013. донета је

О  Д  Л  У  К  А

УСВАЈА СЕ Статут Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар усаглашен са Законом о јавним предузећима и Одлуком о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар, без примедби.

Одлуку доставити на сагласност оснивачу – општини Алибунар у смислу чл. 29. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар, бр. 023-5/13-06-01 од 22.02.2013.г.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Пребирачевић Зоран, с.р.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
БРОЈ: 120/2013
ДАНА: 11.04.2013.г.

 

На основу чл. 18. став 1. тачке 8, члана 45., члана 65. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл.гл. РС бр. 119/2012) и чл. 42. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар (Сл.лист општине Алибунар бр. 8/2013), Надзорни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, дана 11.04.2013.године, донео је

С  Т  А  Т  У  Т

Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''

Алибунар

Члан 1.

Овим Статутом уређује се организација и пословање Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар основано од стране Општине Алибунар и усклађено са Законом о јавним предузећима на основу Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар (Сл.лист општине Алибунар бр. 8/2013).

Овим Статутом ближе се уређују:

 1. назив и седиште оснивача
 2. претежна делатност
 3. пословно име предузећа
 4. права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу – Општини Алибунар
 5. услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитка и сношења ризика
 6. услови и начину задуживања Јавног предузећа
 7. заступање Јавног предузећа
 8. износ основног капитала Јавног предузећа
 9. органи Јавног предузећа
 10. имовина која се не може отуђити
 11. располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са Законом о јавној својини
 12. заштита животне средине и безбедност радника
 13. друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је основано Јавно предузеће.

Јавно предузеће послује ради следећих основних циљева:

 • обезбеђивања трајног обављања делатнсоти одржавања улица и путева на територији општине Алибунар као делатности од општег интереса и уредног задовољавања крајњих корисника и услуга, регулисања односа везаних за грађевинско земљиште, урганизам, послова везаних за зграде, стамбени и пословни простор, грађевинске објекте на грађевинским и јавним површинама, израда пројектно-техничке документације вршења надзора над објектима, у складу са прописима којима се регулише област планирања и изградње
 • развоја и унапређења делатности наведених у претходној алинеји овог члана
 • стицања добити
 • остваривања и других циљева утврђених законом.

Назив и седиште оснивача Јавног предузећа

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар је Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975. Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар.

Претежна делатност  Јавног предузећа

Члан 3.

Претежна делатност Јавног предузећа је 4311 – Рушење објеката.

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће ће обављати и друге делатности утврђене Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа, бр. 023-5/13-06-01 од 22.02.2013.г. и то:

4110 – разрада грађевинских пројеката

4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда

4211 – изградња путева и аутопутева

4213 – изградња мостова и тунела

4222 – изградња електричних и телекомуникационих водова

4291 – изградња хидротехничких објеката

4299 – изградња осталих непоменутих грађевина

4329 – остали инсталациони радови у грађевинарству

3900 – санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

4221 – изградња цевовода

4399 – остали непоменути специфични грађевински радови

4322 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

7010 – управљање економским објектом

7022 – консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7111 – архитектонска делатност

7112 – инжињерске делатности и техничко саветовање

4676 – трговина на велико и мало осталим полупроизводима

6820 – изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

4312 – припрема градилишта

4941 – друмски превоз терета

8110 – услуге одржавања објеката

8122 – услуге осталог чишћења зграда и опреме

8129 – услуге осталог чишћења

8130 – услуге уређења и одржавања околине

9609 – остале непоменуте личне услужне делатности

5211 – производња металних конструкција и делова конструкција.

Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из овог члана у складу са оснивачким актом и Законом о привредним друштвима.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени претежне делатности Јавног предузећа као и других делатности Јавног предузећа које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са Законом.

У обављању своје претежне делатности Јавно предузеће своје услуге може пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.

Пружање услуга из претходног става овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

Пословно име предузећа

Члан 4.

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом:

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.

 Скраћено пословно име је ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Седиште предузећа

Члан 5.

Седиште Јавног предузећа је у Алибунару, Трг слободе 19/1, Алибунар.

О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Јавно предузеће има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, а у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом, румунском језику и латиничним писмом и словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште предузећа са исписаним следећим текстом:

''Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар, Алибунар''.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште са исписаним следећим текстом:

''Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' и место за датум и број.

 Јавно предузеће има свој заштитни знак који садржи назив и седиште са исписаним следећим текстом:

''Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' и исцртаним логом.

Изглед нацрта и слику заштитног знака јавног предузећа донеће Надзорни одбор предузећа.

Унутрашња организација предузећа

Члан 7.

 Јавно предузеће послује као јединствена целина, има свој текући рачун у пословној банци и/или Управи за трезор и регистровано је у Агенцији за привредне регистре.

Правилником о систематизацији радних места које доноси директор предузећа а на основу сагласности Општинског већа општине Алибунар, уређује се унутрашња организација и систематизација радника у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.

Права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу – Општини Алибунар

Члан 8.

а) По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина Алибунар као оснивач има следећа права у односу на Јавно предузеће:

 • право на управљање у јавном предузећу тако да именује два члана Надзорног одбора
 • право учешћа у расподели добити Јавног предузећа
 • право да буде информисана о пословању Јавног предузећа достављањем Програма пословања и Извештаја о раду Јавног предузећа
 • право да учествује у расподели ликвидационе масе или стечајне масе након престанка Јавног предузећа, стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и друга права утврђена Законом о предузећима,
 • право да даје сагласности на Статут Јавног предузећа
 • право да даје сагласност на пословно име, статусне промене
 • право да даје сагласност на улагање капитала
 • право да даје сагласност на процену вредности капитала, на програм и одлуку о својинској транформацији
 • право да спроведе конкурс за избор директора у складу са законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа и
 • друга права утврђена оснивчаким актом јавног предузећа и Законом о предузећу.

б) Јавно предузеће има права и обавезе у односу на општину оснивача и то:

 • обавезу достављања Статута на сагласност
 • обавезу достављања Програма пословања, Извештаја о раду и финансијјског плана Јавног предузећа у роковима утврђеним Законом о предузећима и другим позитивним прописима
 • обавезу достављања Правилника о систематизацији радних места на сагласност Општинском већу Општине Алибунар
 • Јавно предузеће има право да тражи потребна финансијска средства од оснивача по Програму пословања и финансијском плану усвојеном на Скупштини општине ради трајног задовољења потреба од општег интереса за делатности за које је Јавно предузеће основано.

Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака

Члан 9.

Добит предузећа утврђује се на нивоу годишњег финансијског пословања.

Добит Јавног предузећа утврђена у складу са законом може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у склауд са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.

Пословни резултат Јавног преудзећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар, сразмерно улогу оснивача.

Добит која остане при измирењу свих обавеза утврђених Законом распоређују се на: део за развој Јавног предузећа; део за обавезне резерве; део за посебне резерве; део за учешће у добити запослених и део за друге намене утврђене Законом и општим актом Јавног предузећа.

Губитак преудзећа утврђује се на нивоу годишњег финансијског пословања.

Одлуку о покрићу губитака Јавног предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

У случају да предузеће оствари губитак у пословању, оснивач санира губитак сразмерно свом улогу.

Предузеће своје обавезе покрића губитка покрива на терет средстава резерве и средстава која се могу користити по закону.

У случајевима покрића губитака из овог члана, обавезан је Надзорни одбор јавног предузећа да утврди узроке и разлоге губитка уз предлагање одговарајућих мера за њихово отклањање.

Услови и начин задужења Јавног предузећа

Члан 10.

Јавно предузеће се може задужити код пословних банака ради спровођења Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар.

На одлуку о условима и начину задужења Јавног предузећа Скупштина општине Алибунар даје претходну сагласност.

Заступање и именовање директора Јавног предузећа

Члан 11.

Директора именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштиен општине Алибунар.

За директора се именује лице које испуњава следеће услове:

 • да је пунолетно пословно способно лице
 • да има високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године организационе, грађевинске, техничке и економске струке,
 • да има најмање 5 година радног искуства од тога најмање три године на руководећем положају
 • да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности
 • да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.
 • Директор Јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којима се регулише област вршења јавних функција.

Члан 12.

Директор предузећа:

 1. представља и заступа Јавно предузеће
 2. организује и руководи процесом рада
 3. води пословање предузећа
 4. одговара за законитост рада предузећа
 5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење
 6. предлаже финансијске извештаје
 7. извршава одлуке Надзорног одбора
 8. доноси Правилник о систематизацији радних места уз сагласност Општинског већа, Правилник о раду радника, Правилник о заради и накнади зараде запослених и друга акта по одредбама Закона о раду у вези са радом и радним односима запослених
 9. даје овлашћења појединим радницима да га заступају или потписују налоге за пренос средстава код пословне банке или Управе за трезор, у случају одсуства и врши и друге послове утврђене законом.

Директор има право на лични доходак у складу са Правилником о систематизацији радних места у Јавном предузећу и Правилником о заради радника у јавном предузећу, а може имати и право на стимулацију у случају када предузеће послује позитивно на основу Одлуке Скупштине општине Алибунар.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и достављен Скупштини општине Алибунар на разматрање.

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним Законом о јавним предузећима.

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правнго саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 13.

Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у случају.

 • да директору престане мандат због истека периода на који је именован
 • уколико буде донето решење о суспензији директора
 • у случају смрти или губитка пословне способности директора.

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.

Износ основног капитала Јавног предузећа

Члан 14.

Оснивач Јавног предузећа – Општина Алибунар чија права остварује Скупштина општине Алибунар унео је приликом оснивања Јавног предузећа износ од 2.532.208,00 РСД и уписао у привредни регистар.

Имовину Јавног предузећа чине и право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина општине Алибунар као оснивач у складу са законом.

Органи Јавног предузећа

Члан 15.

Управљање у Јавном предузећу је једнодомно на основу Уредбе о мерилима и критеријумима за разврставање јавних предузећа (Сл.гл.РС бр. 20/2013).

Органи Јавног предузећа су:

 1. директор
 2. Надзорни одбор.

Надзорни одбор

Члан 16.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог синдиката предузећа.

Радници Јавног предузећа удружени су у синдикат Општине Алибунар и преко ње остварују своја синдикална права.

Члан 17.

За председника и чланове Надзорног одбора именују се лица која испуњавају следеће услове:

 • да је пунолетно и пословно способно лице
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године
 • да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано предузеће
 • најмање три године радног искуства на руководећем положају
 • да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања
 • да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.

Члан 18.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи Програм пословања,

оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа,

пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима,

у случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним и другим понашањем.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања и не оствари кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора.

Члан 19.

Надзорни одбор:

 1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији
 2. усваја извештај о степену реализације програма пословања
 3. доноси годишњи програм пословања уз сагласност оснивача
 4. надзире рад директора
 5. врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа
 6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима
 7. утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу рад давања сагласности
 8. доноси Статут уз сагласност оснивача
 9. доноси Правилник о систематизацији радних места уз сагласност Општинског већа општине Алибунар
 10. одлучује о статусним променама и оснивању радних места уз сагласност Општинског већа општине Алибунар
 11. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача
 12. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом и оснивачким актом Јавног предузећа
 13. закључује уговоре о раду на одређено време са директором Јавног предузећа
 14. доноси Пословник о раду  Надзорног одбора
 15. врши и друге послове у складу са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Члан 20.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде утврђује оснивач на основу Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа.

Имовина која се не може отуђити

Члан 21.

Јавно предузеће не може отуђити пословни простор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар Трг слободе 19/1 Алибунар у којем врши пословну делатност.

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са Законом о јавној својини

Члан 22.

Јавно предузеће може користити средства у јавној својини и другим облицима совјине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулише међусобни односи, права и обавезе Јавног преузећа са једне стране и општине Алибунар – оснивача са друге стране.

Предузеће не може располагати имовином без претходне сагласности оснивача.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Јавно предузеће може да стиче сопствену имовину у складу са законом.

Извори финансирања Јавног предузећа

Члан 23.

Извори финансирања Јавног предузећа су:

 1. из буџета оснивача – Општине Алибунар, буџета Републике Србије и буџета АП Војводине
 2. продајом производа и услуга
 3. финансијски кредити
 4. из донација и поклона
 5. осталих извора у складу са законом.

Планирање и развој предузећа

Члан 24.

Предузеће планира унапређење рада и развоја предузећа у складу са плановима развоја оснивача – Општине Алибунар.

Планови морају бити у складу са смерницама економске поилитике Владе Републике Србије.

Члан 25.

Предузеће доноси годишњи програм пословања, средњорочни и дугорочни програм пословања.

Надзорни одбор у оквиру своје надлежности, између осталог доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Програм пословања садржи основне циљеве и политику развоја, утврђује квалитет и квантитет услуга и добара, начин и обим обезбеђења средстава за текуће пословање, елементе утврђивања политике цена, елементе за утврђивање политике зарада, запошљавања и др.

Предузеће у складу са чл. 52 и 53. Закона о јавним предузећима на прописаним обрасцима доставља извештаје о реализацији програма надлежним министарствима.

Заштита животне средине и безбедност радника

Члан 26.

Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, Правилником о раду или Уговором о раду.

Надзорни одбор доноси посебне Правилнике везане за безбедност здравља радника као и заштити животне средине везано за раднике и делатност коју обавља Јавно предузеће.

Јавно предузеће одлукама Надзорног  одобра је дужно да обезбеди потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за које је основано Јавно предузеће

Поремећај у пословању

Члан 27.

У слугачју поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине Алибунар може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

 • промену унутрашње организације Јавног предузећа
 • разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа
 • ограничења права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
 • ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.

Радни односи

Члан 28.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се посебним актом, Правилником о раду, односно колективним уговором у складу са законом и актима оснивача.

Правилник о раду мора бити у складу са Законом о раду.

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

Зарада запослених

Члан 29.

Запослени у Јавном предузећу имају право на зааду у складу са законом и Правилником о заради, накнади зараде и другим примањима радника у Јавном предузећу.

Синдикат у Јавном предузећу

Члан 30.

У Јавном предузећу се може основати организација синдиката у складу са законом, која се стара о извршавању програмских задатака и циљева и заштите права радника.

Остваривање права на штрајк

Члан 31.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса на основу рада.

У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.

У слуачју штрајка рандика Јавног предузећа мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада утврђује Скупштина општине Алибунар посебном одлуком у складу са законом.

Јавност рада

Члан 32.

Рад Јавног предузећа је јаван.

За јавност рада одговоран је директор предузећа.

Доступност информација

Члан 33.

Доступност информација од јавног значаја Јавног предузећа врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 34.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

Измене и допуне Статута

Члан 35.

Измене и допуне Статута врши се одлуком на предлог Надзорног одбора.

Сагласност на измене и допуне Статута даје оснивач након доношења одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама Статута.

Члан 36.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар донет 30.06.1998..г. на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар Решењем о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар (Сл.лист општине Алибунар бр. 3/98).

Јавно предузеће је дужно да усклади општа акта у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Члан 37.

Овај Статут ступа на снагу по добијању сагласности оснивача и објавиће се у Службеном листу општине Алибунар.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Пребирачевић Зоран, с.р.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81