gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013.г.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Бунар“ Владимировац, на 14. седници одржаној дана 19. априла 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

Даје се сагласност на измену финансиског плана као дела Прогрма пословања ЈКП „Бунар“ Владимировац за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор  ЈКП „Бунар“ Владимировац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-89/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81