gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2013/14
  • Одлука о приступању изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о приступању изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар

На основу овлашћења из члана 20 и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 14. седници одржаној дана 19. априла 2013. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА НА ДОЊОЈ ТЕРАСИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ПРИСТУПА СЕ изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар.

II

Средства за финансирање/суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар обезбедиће се у буџету Општине Алибунар.

III

Oва Одлука је потребна Општини Алибунар ради конкурисања на јавним позивима за доделу средстава по принципу финансирања или суфинансирања расписаних од покрајинских или републичких органа, а за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура.

IV

Одлука на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-117/2013-06
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81