gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу директора ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на 14. седници од 19. aприла 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈП „ТУРИСТ“ АЛИБУНАР

Разрешава се Ацо Миленковић са функције директораЈП „Турист“ Алибунар.

Мандат именованог престаје од дана разрешења, тј. од 19. априла 2013. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-31/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81