gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2013/13
  • Решење о покретању иницијативе за закључење Споразума о изради Пројекта ''Систем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла у Општинама Алибунар и Пландиште''

Службени лист општине Алибунар

Решење о покретању иницијативе за закључење Споразума о изради Пројекта ''Систем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла у Општинама Алибунар и Пландиште''

На основу овлашћења из члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''л, број 129/2007) и члана 58. став 1. тачка 1. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, а на предлог председника Општине, на 25. седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ''СИСТЕМ НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА У ОПШТИНАМА АЛИБУНАР И ПЛАНДИШТЕ''
I

ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за закључење Споразума о изради Пројекта ''Систем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла у општинама Алибунар и Пландиште''.

II

Овлашћује се председник Општине Алибунар Душан Јовановић да у име Општине Алибунар закључи Споразум из члана I ове Одлуке.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-47/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81