gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 4. и 36. Пословника о раду Општинског већа општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 18/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 08. априла 2013. године донело је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА
Члан 1.

У Решењу о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 26/2012) у тачки 2. врше се следеће измене и допуне:

  1. У подтачки 4) речи: ''представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Бранимир Томић – члан'' замењују се речима: ''представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Дејан Бакић – члан'';
  2. Након подтачке 5) додаје се нова подтачка 6) која гласи: ''6) представник ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар: Владимир Петровић – члан''.

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-49/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81