gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о организацији Фестивала ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине, на својој Двадесетпетој  седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕСТИВАЛА ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

 

 • Општина Алибунар организоваће Фестивал ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР'' (у даљем тексту: Фестивал), који ће се одржати на излетишту Девојачки Бунар. Време одржавања Фестивала биће накнадно одређено.
 • Циљ Фестивала је промоција рок музике и одговарајућих културно-уметничких садржаја, као и промоција излетишта Девојачки Бунар и Општине Алибунар у целини.
 • О организацији Фестивала стараће се Организациони одбор Фестивала у саставу:
 1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Одбора;
 2. Душица Чолић, новинар ''РАДИО ФАР'' Алибунар – заменик председника;
 3. Давид Јовановић, члан Општинског већа Алибунар – члан;
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – члан;
 5. Иван Вања Лалић из Алибунара – члан;
 6. Стево Грегуш из Банатског Карловца – члан.
 • Задатак Организационог одбора је утврђивање програма Фестивала, спровођење програма Фестивала, као и старање о свим питањима од значаја за организацију и одржавање Фестивала.
 • Финансирање Фестивала вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар, као и из других законом допуштених извора финансирања. По окончању Фестивала, а у законом утврђеном року, Организациони одбор је дужан да поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
 • Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81