gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 25. седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси следећу

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим удружењима грађана односно невладиним организацијама за финансирање програма/пројеката:

  • НВО ''Бракос'' из Алибунара за финансирање пројекта Позоришна представа ''Noises off'' у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
  • Удружењу грађана ''Деца Баната'' из Алибунара за финансирање пројекта: Финансирање трошкова по обавезама удружења ''Деца Баната'' у износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
  • Друштву за неговање традиције ''Банатски опанак'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта ''Фоклор кроз игру'' у износу од 296.000,00 (словима: двестодеведесетшестхиљада) динара;
  • Општинском удружењу пензионера Алибунар за финансирање пројекта ''Редовно финансирање ОУП Алибунар – Финансијски план'' у износу од 75.000,00 (словима: седамдесетпетхиљада) динара;
  • Удружењу повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта ''Чваркијада 2013'' у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
  • Удружењу спортских риболоваца ''Пешчара'' Банатски Карловац за финансирање пројекта ''Порибљавање и побољшање услова за спортски риболов на језеру Бели Багер'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
  • Женској мултиетничкој групи Селеуш за финансирање пројекта ''Заједно можемо више'' у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
  • Удружењу ратара ''Ратари'' Владимировац за финансирање пројекта ''Побољшање организовања активности удружења'' у износу од 170.000,00 динара.

II

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-86/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81