gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих

На основу члана 41. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог Општинске управе општине Алибунар – Одељења за финансије, на 25. седници одржаној дана 08. Априла 2013. године доноси

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И ИЗМЕНЕ ИСТИХ
Члан 1.

Овим Правилником о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих (у даљем тексту: Правилник) уређује се поступак доношења финансијких планова директних и индиректних корисника буџета општине Алибунар и начин измене истих.

Члан 2.

Директни корисници су обавезни да у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о буџету Општине Алибунар за текућу годину ускладе финансијске планове својих индиректних корисника са Одлуком о буџету.

Члан 3.

Индиректни корсници су у обавези да финансијски план сачине у складу са смерницама и упутствима која се односе на буџет Општине Алибунар. Финансијски планови морају бити донети на четвртом нивоу економске класификације, а који мора бити усаглашен са трећим нивоом економске класификације из Одлуке о буџету Општине Аибунар, уз детаљно написано образложење сваке економске класификације финансијског плана.

Члан 4.

Након усаглашавања финансијских планова, директни корисници подносе предлог за усвајање планова председнику Општине Алибунар и Општинском већу општине Алибунар, уз претходно прибављено мишљење Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар.

Члан 5.

Председник Општине доноси закључак којим се усваја финансијски план сваког корисника појединачно.

Члан 6.

Поступак измене финансијског плана могу да покрену директни корисници који немају индиректне кориснике у својој надлежности и индиректни корисници за своје планове, као и директни корисници за индиректне кориснике који су у његовој надлежности.

Разлози за покретање поступка измене финансијског плана на четвртом нивоу економске класификације могу да буду већи поремећаји у обављању фунскције, значајније одступање текућих потреба у односу на планиране величине (''препланиране'' или недовољно планиране позиције). Измене финансијских планова на рећем нивоу економске класификације, осим у случајевима предвиђеним члановима 5. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), подразумевају Ребаланс Одлуке о буџету, док се измене финансијског плана на четвртом нивоу могу извршити актом извршног органа без измене Одлуке о буџету Општине Алибунар.

Члан 7.

Поступак измене финансијског плана је идентичан начину доношења финансијског плана, за четврти ниво економске класификације.

Члан 8.

Финансијски планови корисника имају се објавити на званичној интернет-презентацији Општине Алибунар као саставни, аналитички део Одлуке о буџету Општине Алибунар.

Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар, а примењиваће се од 01. јануара 2013. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-85/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81