Службени лист општине Алибунар

Правила заштите од пожара

На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09), начелник Општинске управе општине Алибунар је дана 05.03.2013. године донео

 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА НА НАЧИН ДА РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН, А ДА У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНА БЕЗБЕДНА ЕВУАКУАЦИЈА ЉУДИ И ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО ШИРЕЊЕ
Члан 1.

Заштита од пожара представља скуп мера и радњи које се предузимају у циљу спречавања, отклањања и гашења пожара, као и неутрализације пожарно опасних флуида (спасавања људи и имовине) угрожених овим опасностима.

Сви радници у објекту, као и друга лица која се по било ком основу налазе или задржавају у близини, дужни су да у складу са Законом о заштити од пожара учествују у спречавању, отклањању и гашењу пожара и неутрализацији пожарно опасних материја као и спашавању људи и имовине.

Радници који примете пожар дужни су да изврше његову неутрализацију уколико то могу да изврше без опасности по себе и друга лица. Уколико нису у стању да сами отклоне настали пожар, дужни су да о томе одмах обавесте, телефоном или на други начин, професионалну ватрогасну јединицу (тел. 193).

Члан 2.

Да би дошло до пожара или експлозије морају бити испуњена 3 услова, тј. морају бити присутни:

 1. гориви материјал,
 2. оксидатор,
 3. извор паљења.

Гориве материје су обично гасови, течности и чврсте материје. Оксидант је кисеоник или ваздух. Извори паљења представљају непосредне изазиваче пожара и могу се сврстати у неколико група и то:

Знатан број пожара настаје услед непоштовања, односно нарушавања елементарних услова заштите од пожара, због грешака у руковању, неиспуњавању обавезне обуке запослених особа, лоше дисциплине на радном месту и др. Овакве грешке се не смеју дозволити, јер оне могу имати катастрофалне последице, нарочито у технолошким процесима где се примењују материје које представљају опасност од избијања пожара и експлозије. Међутим, у предметном објекту, с обзиром на врсту делатности, нема посебних опасности о којима би се применом посебних техничких прописа спровела адекватна заштита.

Члан 3.

Да би се избегло избијање пожара или експлозије, потребно је одстранити најмање један од три наведена услова који доводе до пожара. Уколико се ово испуни до пожара не може доћи. Као први услов превентивног деловања потребно је искључити могућност да се на критичним местима у објекту нађу извори паљења.

Штете од пожара могу се смањити добром обученошћу, организацијом и извежбаношћу особља за гашење пожара. За успешно гашење пожара одлучујући су први моменти настанка и отклањања пожара. Правовременом отклањању пожара знатно доприноси брза интервенција и гашење пожара у почетном стању.

Члан 4.

У случају избијања пожара, потребно је покушати да се пожар одмах локализује уколико се то може учинити без опасности за лице које настоји да га локализује и друга лица. Уколико то није могуће, треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Прилазни путеви, улази и излази из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за непосредни прилаз.

Приликом настанка пожара, код интервенције треба поступити на следећи начин:

Противпожарни апарати служе за гашење пожара у почетној фази. Ефикасно гашење пожара зависи од начина употребе противпожарног апарата и од средстава која се у њему налазе. Код гашења пожара прахом пожар је потребно гасити рационално, малим ударима од предње ка задњој страни пламена. Код почетних пожара већег обима боље је употребити више ПП апарата једновременог него један по један. Код већих пожара треба употребити хидранте. Вода, са њеним особинама високог степена топлотног капацитета, хлади запаљиви материјал до температуре која је испод тачке запаљивости. Често је некорисно гашење пламена на месту појаве пожара, тако да све напоре треба усмерити на спречавање ширења пожара и спречавање да се други објекти захвате пламеном.

Организационо функционисање заштите од пожара

Начелник Општинске управе општине Алибунар

Члан 5.

Начелник Општинске управе општине Алибунар у вршењу послова заштите од пожара има следећа права и обавезе:

 1. доноси Правила заштите од пожара и Програм обуке оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;
 2. непосредно је одговоран за организовање и заштиту од пожара у Општинској управи, спровођење мера заштите од пожара, а нарочито за примену прописаних и наложених мера од надлежних инспекцијских служби у вези заштите од пожара;
 3. стара се о благовременом доношењу Правила заштите од пожара и Програма обуке радника из заштите од пожара;
 4. организује оспособљавање запослених из области заштите од пожара и доноси одлуке о остваривању појединих права и обавеза и одговорности запослених из области заштите од пожара;
 5. стара се о обезбеђењу средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 6. разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 7. утврђује материјалну и другу одговорност одговорних лица и других запослених због неспровођења мера заштите од пожара;
 8. врши друге послове утврђене законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења људи и имовине од пожара.

Општинско веће општине Алибунар

Члан 6.

Општинско веће општине Алибунар у области организовања, спровођења и унапређења заштите од пожара, поред послова који су му стављени у надлежност Законом, врши и следеће послове:

Лице одговорно за противпожарну заштиту

Члан 7.

Лице одговорно за заштиту од пожара, у оквиру своје надлежности, обавља следеће функције:

Члан 8.

Сви запослени у Општинској управи су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара.

У овој области запослени имају следећа права и дужности:

Уколико се запослени у Општинској управи не придржавају наведених мера, чине тежу повреду радне обавезе и одговарају дисциплински и материјално.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 9.

У циљу отклањања узрока од пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, спашавања људи и имовине угрожених у пожару, примењују се следеће мере и радње заштите од пожара:

О мерама забране на видном месту се обавезно истиче упозорење или ознаке забране:

Члан 10.

Уређаји, опрема и средства намењени гашењу пожара у објектима могу се користити само ако одговарају важећим техничким прописима и стандардима, или након добијања атеста од овлашћене стручне организације за оне који нису утврђени стандардом.

Опрема и средства намењена гашењу пожара постављају се на приступачном и видном месту у згради Општине и могу се користити само за потребе гашења и локализовања пожара.

Места у објектима где се налазе ватрогасне справе и опрема видно су означена.

Уређаји, опрема за гашење пожара, одржавају се у исправном стању и о томе се води уредна евиденција.

Члан 11.

Зграда Општине је приземни објекат озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач је цреп.

Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудисперзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, а под ходника и мокри чворови су обложени керамичким плочицама.

У згради Општине постављене су електро-инсталације и гасне инсталације, а за загревање просторија користе се радијатори на топлу воду која се загрева плинским котловима.

Нова зграда Општине у улици Трг слободе број 15 је спратни објекат, озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач су азбестне плоче.

 Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудиспрерзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, под велике сале итисоном, а под ходника и мокри чворови обложени су керамичким плочицама.

За успешно извршење задатака на заштити људи и имовине од пожара, предузимају се следеће мере:

Пре почетка сезоне грејања потребно је извршити контролу димњака и гасних пећи од стране овлашћених предузећа. Контролу гасних инсталација врши ''Србијагас'' Нови Сад.

Справе и уређаји за гашење пожара су ватрогасни апарати Ѕ-6 и Ѕ-9 и унутрашња хидрантска мрежа.

Главни излази из зграда општине налазе се на нивоу приземља и директно воде у слободан простор.

Јединица ширине излаза је 60 cm на 100 људи. Како је изведена ширина излаза већа него што је минимално прописана, то ће евакуација присутних лица бити брза и ефикасна.

Растојање на путевима за евакуацију од врата најудаљеније просторије до излаза директно напоље није већа од 10 m.

Зграде општине налазе се у центру насељеног места Алибунар. Приступ ватрогасних возила је могућ директно са улице, отвореног простора.

Најближа професионална ватрогасна јединица налази се на удаљености од 1 km, којој је за отпочињање интервенције у овим објектима потребно око 5 минута.

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
Члан 12.

По настанку пожара покушати да се пожар локализује употребом ватрогасних апарата и хидрантске мреже.

Уколико то није могуће треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Код интервенције гашења пожара треба урадити следеће:

Члан 13.

Евакуација запослених и присутних лица:

Путеви евакуације, смер кретања и излаз приказани су у графичком делу овог Плана.

НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 14.

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања у радни однос.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају лица која раде на пословима заштите од пожара.

Програм основне обуке доноси послодавац, односно руководилац државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по прибављању сагласности Министартва.

Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља сагласност.

Провера знања запослених врши се једном у три године.

Члан 15.

Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.

Члан 16.

Програм обуке радника садржи следеће теме:

 1. нормативно уређење заштите од пожара,
 2. основи горења,
 3. узроци настанка пожара,
 4. гашење пожара,
 5. савремени технички системи за отклањање и гашење пожара.

Члан 17.

План евакуације запослених и упутство за поступање у случају пожара истакнути су на видним местима у згради Општине.

Члан 18.

Правила заштите од пожара доноси начелник у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09).

Члан 19.

Након доношења Правила заштите од пожара од стране начелника, исти се доставља на увид Минстарству унутрашњих послова, Секретаријату за ванредне ситуације Панчево.

Члан 20.

Даном ступања на снагу ових Правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара, број: 21-2/94-01 од 26.10.1994. године.

Члан 21.

Ова Правила ступају на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли и у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 217-1/2013
Датум: 05.03.2013.г.
А Л И Б У Н А Р
НАЧЕЛНИК
Цветана Радуловић Кожокари, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba