gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели помоћи студентима на територији општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 21. фебруара 2013. године доноси

 

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

 У Правилнику о додели помоћи студентима на територији Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 26/2012 и 29/2012), у члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

''Право на помоћ из става 1. овог члана стичу и студенти који захтев поднесу после 10. децембра за текућу школску годину, с тим што право на помоћ из става 1. овог члана студенти стичу почев од првог наредног месеца за који се исплаћује помоћ, па до краја школске године.''

Досадашњи став 2. овог члана постаје став 3.

Члан 2.

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели помоћи студентима на територији Општине Алибунар ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-78/13-06
Датум: 21. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81