gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2013. годину ДЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ДЈКП „Бунар“ Владимировац, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Даје се сагласност на Програм пословања и Финансијски план ДЈКП „Бунар“ Владимировац за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ДЈКП „Бунар“ Владимировац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-21/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81