gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2013. годину ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

ДЈКП „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

Даје се сагласност на Програм пословања и финансијски план ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-22/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81